Dostawa aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią z wytłoczonym numerem rejestracyjnym o cechach zgodnych z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami prawa:.
a) tablice samochodowe jednorzędowe - 30 300 sztuk
b) tablice samochodowe dwurzędowe - 500 sztuk
c) tablice motocyklowe - 600 sztuk
d) tablice motorowerowe - 200 sztuk
e) tablice zmniejszone - 200 sztuk
f) tablice profesjonalne - 50 sztuk
g) tablice dla pojazdów elektrycznych - 150 sztuk
h) tablice dla pojazdów napędzanych wodorem - 50 sztuk
Specyfikacja tablic z lit. a, b, c i d obejmuje odpowiednio zarówno tablice zwyczajne, indywidualne jak i zabytkowe.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia tablic, o których mowa w pkt 2.1. SWZ wykonanych zgodnie z Certyfikatem wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Tablice muszą być zgodne z obowiązującym wzorem określonym właściwymi przepisami, przy czym Wykonawca w ramach ustalonej ceny zobowiązany jest do uwzględnienia zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących wymagań oraz wzoru tablic, jakie mogą nastąpić w czasie obowiązywania niniejszej umowy i wykonywania tablic zgodnych z obowiązującym w dniu realizacji zamówienia wzorem i wymaganiami.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający ma prawo (ale nie obowiązek) udzielić zamówień na dodatkowe dostawy tablic z asortymentu wskazanego w pkt 2.1. SWZ w ilości maksymalnie 5 % z każdego z asortymentów z ceną jednostkową za tablicę wskazaną w formularzu cenowym. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy poprzez złożenie kolejnych zamówień. Do składania zamówień oraz do dostaw w ramach prawa opcji stosuje się postanowienia wskazane w § 2 wzoru umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji i wykonania określają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się