Dostawa wyposażenia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja budynku dworca kolejowego na cele realizacji zadań dla seniorów”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części :
a) Cześć I nagłośnienie
b) Część II wyposażenie pozostałe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 Specyfikacja wyposażenia/Formularz cenowy.
4. Gmina Śliwice podpisała umowę nr UM_WR.431.1.223.2020 o dofinansowanie przedmiotu zamówienia w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku dworca kolejowego na cele rewitalizacji zadań dla seniorów” nr RPKP.07.01.00-04-0053/19 w ramach Poddziałania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
5. Użyte w dokumentacji przetargowej opisy (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące.
6. Jeżeli w dokumentacji przetargowej znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów i urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji przetargowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji przetargowej, certyfikaty, atesty. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy nie mają na celu naruszenia art 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie ma na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fabrycznie nowe, nieużywane wyposażenie.
8. Zaoferowane wyposażenie musi posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności i in. obowiązujące na terenie UE oraz musi być dopuszczone do stosowania w placówkach użytku publicznego, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Zamawiającego w dniu dostawy danego wyposażenia.
9. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia wraz z instruktażem obsługi w ramach projektu „Dostawa wyposażenia” o parametrach określonych w Załączniku Nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach
10. Wyposażenie, stanowiące przedmiot zamówienia dostarczone będzie Zamawiającemu na adres wskazany przez Zamawiającego. Następnie dokonać montażu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i przeprowadzić instruktaż personelu. Szczegóły związane z dostawą, montażem i uruchomieniem należy uzgodnić z dyrektorem GOK Śliwice.
11. Przed montażem, Zamawiający dokona oceny zgodności dostarczonego wyposażenia
w zakresie zgodności z SIWZ i umową.
12. W przypadku dostarczenia wyposażenia niezgodnego z wymagania Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia prawidłowego wyposażenia w umownym terminie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
Śliwice 89-530
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt audio

» Dane nabywcy

Gmina Śliwice
ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
Śliwice 89-530
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się