Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu”. Lokalizacja SUW: Łęka Opatowska, działka nr 471/6; lokalizacja studni nr 4: Trzebień, działka nr 431/5. Pozostałe działki: obręb Łęka Opatowska działki nr 470, 465/6, 475, 458/1, 458/2, 456/4,456/3, 457; obręb Trzebień nr 408, 403/3, 403/4, 431/7. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Przebudowę budynku technologicznego dostosowującej go do nowej technologii uzdatniania wody (w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną z pokryciem tynkiem strukturalnym, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie ścianek wewnętrznych, wymiana posadzki i fundamentów pod urządzenia, wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, płożenie płytek ceramicznych, roboty malarskie, wykonanie opaski wokół budynku)
2) Demontaż dwóch odżelaziaczy, dwóch odmanganiaczy, hydroforu, zbiornika powietrza, sprężarki, pomp poziomych II-go stopnia,
3) Montaż nowych urządzeń technologicznych dostosowanych do nowej technologii uzdatniania z uwzględnieniem bezobsługowej eksploatacji stacji oraz poborem wody ze zbiornika wody uzdatnionej,
4) Budowę nowej komory przy odstojniku popłuczyn z kręgów betonowych Dn 2500 mm z pompą zatapialną,
5) Wykonanie instalacji elektrycznych,
6) Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego,
7) Budowę międzyobiektowych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych za wyjątkiem wskazanych w ust. 2 pkt 4 i 5 poniżej,
8) Likwidację istniejących zbiorników retencyjnych wody czystej - dwukomorowych z kręgów betonowych, wraz z odtworzeniem nawierzchni (wyrównanie, zasianie trawy),
9) Wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu, odtworzenia nawierzchni,
10) Wymianę rurociągu wody surowej łączącego budynek SUW ze studnią nr 4 w Trzebieniu sieć wodociągowa z rur PE Ø110 o długości ok. 1 589m,
11) Wykonanie sieci wodociągowej wody surowej w drodze krajowej nr 11- przejście pod drogą (zakres dot. Decyzji nr 48/19 Wojewody wielkopolskiego z dnia 22.03.2019r.)

2. Zamawiający informuje, że projekt budowlany na realizację niniejszego zadania, obejmuje szerszy zakres robót, niż przewidziany do wykonania w ramach niniejszego postępowania. W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje następujących robót ujętych w projekcie budowlanym (roboty te zostały wykonane w 2019r.):
1) Wykonanie fundamentu żelbetowego pod zbiorniki na wodę czystą.
2) Budowa dwóch naziemnych zbiorników na wodę czystą o objętości 150 m3 każdy, wraz z wykonaniem zasilania energetycznego dla zbiorników.
3) Wykonanie zasilania energetycznego dla zbiorników. W każdym z dwóch zbiorników retencyjnych wykonano sondę hydrostatyczną, pływak dla sucho biegu pomp sieciowych oraz odpowiadające im przewody elektryczne do istniejącej szafy Rozdzielni Technologicznej.
4) Montaż rurociągów wodociągowych zewnętrznych z rur PEHD o śr. 90 i 160 mm (dot. podłączenia zbiorników do budynku SUW- Ø 90: odcinki od w6 do w3, od w7 do w4; Ø 160: odcinki od w8 do w11, od w12 do w10).
5) Montaż rurociągów technologicznych zewnętrznych z rur PVC o śr. 160 mm (, dot. podłączenia zbiorników do kanalizacji sanitarnej- odcinek kanalizacji sanitarnej Ø 160: od si1 do s1a; odcinek kanalizacji technologicznej Ø 160: od s1a do k7, od k5 do k8, od k4 do k9, od k3 do k10).
6) Budowa przepustu na rowie melioracyjnym.


3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do:
1) zapewnienia na czas trwania robót kierownika budowy z stosownymi uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, kierownika budowy branży sanitarnej i kierownika robót branży elektrycznej posiadających stosowne uprawnienia budowlanymi w specjalności instalacyjnej odpowiedzialnych za wykonywane roboty,
2) zagospodarowania placu budowy, zapewnienia zaplecza socjalnego i magazynowego na potrzeby robót,
3) oznakowania terenu budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej, zabezpieczenia pod względem bhp i ppoż. oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy,
4) zawiadomienia poszczególnych podmiotów i jednostek o terminie rozpoczęcia i czasu trwania wykonywanych robót (zgodnie z opiniami i uzgodnieniami załączonymi do projektu) z zachowaniem wyznaczonych terminów oraz wypełnienie pozostałych zobowiązań wynikających z opinii i uzgodnień (w tym m.in. konserwatora zabytków, GDDKiA),
5) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadającym co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Użyte przez Wykonawcę materiały muszą posiadać wymagane prawem i obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a urządzenia użyte do realizacji robót budowlanych będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania. Wszystkie materiały i urządzenia wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branży. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń.
6) przedłożenia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kępnie dokumentów
( atestów i kart charakterystyki) dotyczących materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu zamówienia,
7) wykonywania robót w sposób nie zakłócający ciągłości w dostawie wody do celów socjalno- bytowych (np. poprzez zastosowanie mobilnej stacji uzdatniania wody). W przypadku konieczności wystąpienia czasowej przerwy w dostawie wody należy poinformować właścicieli nieruchomości i zarządcy sieci minimum 2 dni wcześniej (za pomocą ogłoszeń, poprzez pisemne poinformowanie Zamawiającego),
8) do każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem) wszelkich robót związanych z czasowymi przerwami i ograniczeniami w dostępie do mediów (woda , energia elektryczna),
9) uzyskanie od zarządców dróg zezwoleń na czasowe zajecie pasa drogowego i prowadzenie prac budowlanych w pasie ulic i dróg, ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego,
10) zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
11) zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i projektanta. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i projektanta,
12) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy, w tym wytyczenie, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (3 egzemplarze),
13) dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, oraz uzyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, odbiorów i zaświadczeń dotyczących robót (w sprawach w których Wykonawca może występować jako strona postępowania administracyjnego- sam składa stosowne podania i wnioski; w sprawach w których stroną winien być Zamawiający, Wykonawca przygotowuje Zamawiającemu wzór wniosku oraz kompletne materiały do złożenia wniosku i w razie potrzeby uzupełnia je w toku postępowania),
14) przeprowadzenia wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, (w tym odbiorów branżowych np. straż, sanepid),
15) przygotowania dokumentacji powykonawczej (w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót,
16) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy z adnotacją o braku sprzeciwu (w odniesieniu do pozwolenia wydanego przez Starostę Kępińskiego i przez Wojewodę Wielkopolskiego),
17) wykonawca dokona generalnego rozruchu Stacji Uzdatniania Wody oraz dokona przeszkolenia pracowników obsługujących stację SUW, wykona kompletną instrukcję obsługi SUW wraz z wykonaniem badań fizyko-chemicznych wody i uzyskaniem pozytywnych wyników badań wody o parametrach i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). Instrukcje winny uwzględniać wymagania dotyczące m.in. bieżącej konserwacji oraz terminów przeprowadzenia przeglądów serwisowych,
18) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu na teren budowy oraz przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji,
19) wywozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) odpadów budowlanych powstałych w trakcie robót,
20) usunięcia na koszt własny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich spowodowanych przez siebie zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, a także natychmiastowego zabezpieczenia i usunięcia awarii zakłócających pracę SUW.
W przypadku niedochowania ww. terminu Zamawiający ma prawo do naprawy uszkodzenia na koszt Wykonawcy,
21) wykonania wszelkich napraw urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót oraz ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
22) uporządkowania terenu budowy (po zakończeniu robót), zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni, instalacji,
23) zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń, przedłożenie Zamawiającemu wykazu urządzeń podlegających serwisowi,
24) wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych,
25) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w skład którego wchodzi :
1) Projekt budowlany (Zakres pozwolenia nr 144/2019: Tom I- Projekt zagospodarowania wraz z projektem instalacyjno- technologicznym , Tom II- Branża architektoniczna i budowlano- konstrukcyjna , Tom III- Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne; zakres pozwolenia nr 48/19: Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wody surowej w drodze krajowej nr 11 w m. Trzebień; Opinia geotechniczna)
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne -dalej SST/STWiOR
3) Przedmiary robót,
4) Dokumenty formalno prawne
UWAGA!
Dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, STWiOR i zapisów SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z całą dokumentacją. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich wykonania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Akacjowa 4
Łęka Opatowska 63-645
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Gmina Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4
Łęka Opatowska 63-645
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się