Dostawa papierowych artykułów higienicznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papierowych artykułów higienicznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, (zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”, „produktem” lub „urządzeniem).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do Formularza Oferty.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33761000-2 papier toaletowy
33760000-5 papier toaletowy, chusteczki higieniczne , ręczniki do rąk i serwety
33772000-2 jednorazowe wyroby papierowe

4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.1. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia. Niespełnienie chociaż jednego
z wymaganych parametrów technicznych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4.2. Wszystkie produkty wyszególnione w załączniku nr 1a do formularza oferty – formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne (nietoksyczne, antyalergiczne).

5. Rozwiązania równoważne:
5.1. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy i jakości urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
5.2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5.3. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
5.4. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, których standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1a do Formularza Oferty – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia
5.5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Racławickie 1
Lublin 20-059
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Lublin 20-059
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się