Dostawa piasków specjalnych dla złóż fluidalnych bloków BC35 i BC50 w roku 2021 do TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.

» Opis zapytania

TAURON Ciepło sp. z o.o. jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa piasków specjalnych dla złóż fluidalnych bloków BC35 i BC50 w roku 2021 do TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.” według załączonej specyfikacji.
Nr postępowania 2020/TC/TC/02314/L/E
Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.

Warunki postępowania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w umowie.
2. Termin składania ofert podany jest na platformie.
3. Warunki realizacji i opis przedmiotu zamówienia, wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.
5. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zadania i zawrzeć je w cenie netto.
6. Oferent powinien załączyć do oferty dokumenty określone w SWZ.
7. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej o wyjaśnienie zgodnie z SWZ. Pytania należy kierować na adres e-mail określony w SWZ.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.
10. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Oferentów są:
- w zakresie organizacji postępowania –
Pan Leszek Konopelski, tel. 516110473, e-mail: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl

Uwaga: prosimy o dokładne i staranne wypełnienie wymaganych przez specyfikację formularzy (w tym stosowne wykreślenia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Surowce i półprodukty

» Dane nabywcy

TAURON Ciepło sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się