„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: mięsa i wędlin do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowego- Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – mięsa i wędlin do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. Zamawiający według bieżących potrzeb zamawiał będzie u Wykonawcy mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe, dziczyznę oraz wędliny według wykazu szczegółowego, zawartego w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu umowy, w stosunku do ilości wskazanych w formularzu asortymentowo – cenowym. W ramach oceny oferty Wykonawcy wg kryteriów wyszczególnionych w dalszej części niniejszej SIWZ Zamawiający przewiduje konieczność dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego próbek oferowanych produktów. Szczegóły dotyczące zasad dokonywania oceny dostarczonych produktów określa załącznik nr 10 – Regulamin pracy Komisji Degustacyjnej oraz zasady dokonywania oceny jakości przedstawionych przez Wykonawców artykułów żywnościowych. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu dostarczanych produktów do siedziby Zamawiającego. Wykonawca winien dysponować samochodami odpowiadającymi wymaganiom sanitarnym, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U 2020 poz. 2021) w związku z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady Unii Europejskiej z dnia 29.04.2004 r – higiena środków spożywczych ( zał. nr 2 do rozporządzenia), którymi będzie dostarczał przedmiot zamówienia. Zamawiający każdorazowo będzie kontrolował warunki, w jakich przewożone są produkty. W razie stwierdzenia uchybień Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru produktów. Wykonawca winien posiadać wdrożony w produkcji i w obrocie wymienionego w SIWZ asortymentu system HACCAP, tj. legitymować się dokumentem wystawionym przez organy upoważnione do urzędowej kontroli żywności lub firmę upoważnioną do przeprowadzenia certyfikacji stwierdzającym, że system HACCAP jest stosowany. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawa żywnościowego. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu, będącego przedmiotem zamówienia. Wymagane jest, aby dostarczane mięso było bez ścięgien i łoju. Towar zamawiany będzie od poniedziałku do piątku. Przewiduje się dostawy w sobotę. Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia w bieżącym zapotrzebowaniu w postaci minimum logistycznego etc. Każde zgłoszone zapotrzebowanie niezależnie od wartości musi zostać zrealizowane terminowo i rzetelnie. Zgodnie z zapisami wzoru umowy każda niewłaściwie zrealizowana dostawa będzie odnotowana przez Zamawiającego i przy dwukrotnie stwierdzonych nieprawidłowościach Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i nałożenia kar umownych. Zamawiający będzie składał zamówienia od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 16:00 w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb Zamawiającego. Zamówienia składane będą pisemnie (fax., poczta elektroniczna). Dostawy będą realizowane w ciągu …… godzin od momentu złożenia zamówienia przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, przy czym Wykonawca będzie wykonywał dostawy od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 15:30. Każde zamówienie musi zawierać co najmniej: zestawienie asortymentowo-ilościowe, termin i miejsce dostawy. Wszelkie koszty wydania zamówienia, w szczególności koszty opakowania, transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia przesyłki ponosi Wykonawca. W przypadku reklamacji, zwrot reklamowanego towaru (niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ratuszowa 6
Wałbrzych 58-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
ul. Ratuszowa 6
Wałbrzych 58-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się