„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap II”

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu, uzyskaniu zgód i pozwoleń formalno-prawnych wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym, dostawie, montażu i uruchomieniu 27 szt. fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii obrotowego / tarczowego złoża biologicznego.
3.2 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Gminie Nowa Ruda w miejscowościach: Wolibórz, Czerwieńczyce, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze, Sokolec, Świerki, Bartnica, Dzikowiec i obejmuje zaprojektowanie i budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnych z budynków, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz geodezyjnym pomiarem powykonawczym.
3.3 Zakres prac i robót składających się na przedmiot umowy:
1) zaprojektowanie - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia robót.
2) wykonanie w oparciu o dokumentację projektową robót budowlanych i montażowych
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Programie funkcjonalno – użytkowym, tabeli równoważności, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
3.5 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych, zamiennych (w oparciu np. na produktach innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz estetycznych, przedstawienia równoważnych, zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. Zamawiający zastrzega, iż technologia określona w PFU nie może być zmieniona.
3.6 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.7 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” (art. 30 ust. 4 ustawy Pzp)
3.8 Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
3.9 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych.
3.10 Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, idt. które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania.
3.11 Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie – zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w SIWZ i załączniku, o których mowa w pkt 3.3.
3.12 Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe.
3.13 Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z EFRROW „Gospodarka wodno-ściekową” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3.14 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia w zakresie: prac instalacyjnych i montażowych.
3.15 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony jest do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.15.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, liczbę tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
3.15.2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ .Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia.
3.16 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.17 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.18 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.19 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nowa Ruda reprezentowana przez Wójta Gminy Nowa Ruda z siedzibą ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowa Ruda jest Pan Mateusz Hryckiewicz, kontakt e-mail: bip@gmina.nowaruda.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 2
Nowa Ruda 57-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
Nowa Ruda 57-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się