Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie

» Opis zapytania

1. Zakres robót obejmuje:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych,
2) ocieplenie stropodachów,
3) remont pokrycia części stropodachu,
4) remont kominów,
5) wymiana części stolarki okiennej,
6) wymiana wyłazu dachowego,
7) remont zadaszeń wejścia,
8) remont schodów zewnętrznych,
9) remont pochylni dla osób niepełnosprawnych,
10) remont balustrad zewnętrznych,
11) remont krat okiennych,
12) remont instalacji odgromowej,
13) remont rynien i rur spustowych,
14) remont drenażu opaskowego,
15) montaż instalacji fotowoltaicznej,
16) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni zasilanej kaskadą kotłów gazowych,
17) montaż pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ zawierający: dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przedmiary robót.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Gminna 14
Mstów 42-244
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Mstów
Gminna 14
Mstów 42-244
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się