Wymiana wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w budynku administracyjno – biurowym przy Al. Lotników Polskich 1 w Świdniku zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Świdniku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w budynku administracyjno – biurowym przy Al. Lotników Polskich 1 w Świdniku zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Świdniku. Zakres robót obejmuje:
-instalacje oświetlenia podstawowego,
-instalacje gniazd wtykowych 230V,
-instalacje obwodów trójfazowych 400V,
-ochrona od porażeń.
-oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - istniejące
2. Szczegółowy opis zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lata licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy. Zamawiający, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Niepodległości 13
Świdnik 21-047
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Świdnicki
Niepodległości 13
Świdnik 21-047
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się