Przebudowa drogi gminnej ulicy Jagodowej w Gościnie

» Opis zapytania

2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
ZESTAWIENIE WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH:
1. Demontażu płyt drogowych i podsypki o długości 137,31m, dz. nr 1009 obręb Gościno
2. Budowa drogi (dz. nr 1009 obręb Gościno);
1) jezdnia długości 137,31 m i szerokości 5,0 m przekrój daszkowy ze spadkiem 2%
2) odbudowa dolna z gruzu betonowego na całej szerokości i długości gr. 20 cm frakcja 0 – 32
3) podbudowa górna z kamienia łamanego na szerokości i długości jezdni, gr. 17 cm frakcja 0 – 31,5
4) Nawierzchnia z kostki betonowej typ BEHATON gr 8 cm na podsypce z piasku łamanego (miał Kamienny) frakcja 0 – 4
5) chodnikach szerokości 1,5m na podbudowie z gruzu betonowego gr. 20 cm frakcja 0 – 31,5 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce z piasku łamanego (miał kamienny) frakcja 0 – 4
6) krawężnikiem drogowym 15x30x100 cm i najazdowy 15x22x100 cm z oporem
7) obrzeżem chodnikowym 8x30x100 cm u na ławie betonowej z betonu klasy C16/20 z oporem
8) skrzyżowania i zjazdy wyokrąglone łukami o promieniu R=5,00m i 3,0m.

Odwodnienie ulicy na całej długości drogi podłączone do istniejącej sieci kanalizacja deszczowej. Studnie kontrolne z kręgów betonowych 1200mm, wpusty deszczowe krawężnikowe. Wymiana włazów na istniejących studniach kanalizacji deszczowej (w wycenie należy ująć czyszczenie istniejących studni).

Kanał technologiczny na całej długości ulicy. Studnie SKO. Rury kanalizacyjne HDPE 110. Rury doprowadzić do budynków trwających inwestycji realizowanych przez zamawiającego.

Oświetlenie uliczne jednostronne:
1. 6 słupów aluminiowych o wysokości 6,0 m, na fundamencie
2. lampy ledowe na wysięgniku
3. kable YAKY 4x25mm² do słupów ze złącza kablowego
Słupy i lampy ledowe należy uzgodnić z Zamawiającym.

W związku z trwającymi inwestycjami wzdłuż ul. Jagodowej zamawiający załącza plan zagospodarowania terenu trwających inwestycji w celu skorelowania budowanej drogi z parkingami przy realizowanych inwestycjach.
Jakiekolwiek braki w połączeniach parkingów i drogi należy wycenić zapewniając dogodny zjazd z ulicy.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu dla zamierzonego przedsięwzięcia. Tymczasowa organizacja ruchu musi być konsultowana i zatwierdzona przez zamawiającego.

Materiały odzyskane po demontażu (w szczególności płyty drogowe) stanowią własność zamawiającego i wykonawca zobowiązuje się do ich odzyskania i składowania w miejscu wskazanym przez zmawiającego.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.
4. We wszystkich miejscach SIWZ lub dokumentacji projektowej, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy i art. 30 ust. 4 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”
(m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.
5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: "Zmiana nawierzchni sieci dróg osiedlowych w Gościnie poprzez wymianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Jagodowej w Gościnie" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace budowlane, bez względu na branże, w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia.
7. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli wypełniania przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 6, określa § 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. IV Dywizji WP 58
Gościno 78-120
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
Gościno 78-120
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się