„Budowa narzędzia informatycznego typu Bank Danych o Mieście oraz budowa modularnego internetowego serwisu informacyjnego”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wdrożenie portalu otwartych danych integrującego i obrazującego dane z różnych źródeł wraz z możliwością ich analizy przez użytkownika, zwanego dalej portalem,
b) zaprojektowanie oraz wdrożenie platformy miejskiej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, zwanego dalej platformą.
2. Na produkty powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy, tj.: platformę oraz portal wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia odbioru etapu czwartego.
3. Przedmiot zamówienia opisany został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Dodatek nr 5 do SIWZ) oraz we Wzorze umowy (Dodatek nr 4 do SIWZ).
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osoby/osób wykonującej/wykonujących wszelkie czynności związane z: szkoleniem, konfigurowaniem, udzieleniem konsultacji.
4.1. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji usługi będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 4 powyżej, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
4.2. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usług zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 4 powyżej, na podstawie umowy o pracę.
4.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt 4 powyżej oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego poświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych w ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wskazanych w pkt 4 powyżej na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie osób wskazanych w pkt 4 powyżej przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.
4.5. Jeżeli Wykonawca opóźni się ze złożeniem żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.4 powyżej zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki.
4.6. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania.

5.Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju
społeczno – gospodarczego Siemianowic Śląskich” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy (Dodatek nr 4 do SIWZ).
7.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.
8.Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp.
9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 10
Siemianowice Śląskie 41-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi internetowe i telefoniczne

» Dane nabywcy

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
Siemianowice Śląskie 41-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się