Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu w grupie taryfowej B21 oraz do punktów poboru niskiego napięcia w grupach taryfowych : 5 punktów C11 i 1 punkt C12A.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
dostawa energii elektrycznej dla Zakładu w grupie taryfowej B21 oraz do punktów poboru niskiego napięcia w grupach taryfowych: 5 punktów C11 i 1 punkt C12A.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi Ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, dla MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (MZKZOK) w Tychach w grupie taryfowej B21 oraz do punktów poboru niskiego napięcia w grupach taryfowych: 5 punktów C11
i 1 punkt C12A.

1. Opis parametrów techniczno – użytkowych zamówienia lub dane techniczne:
a. dostawa energii elektrycznej według poniższego zestawienia:
Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla MZKZOK stanowią:
Przyłącze nr 1:
Złącze kablowe 20 kV, o numerze M849 (Wysypisko-Wytwarzanie 1) pole nr 3 znajdujące się
w Tychach, przy skrzyżowaniu ulic Serdecznej i Strefowej na terenie działki nr 648/23, pracujące na linii 20 kV relacji Urbanowice – Tychy – Manuli (URB – M1016).
Przyłącze nr 2:
Złącze kablowe 20 kV, o numerze M850 (Wysypisko-Wytwarzanie 2) pole nr 4 znajdujące się
w Tychach, przy skrzyżowaniu ulic Serdecznej i Strefowej na terenie działki nr 648/23, pracujące na linii 20 kV relacji Urbanowice – Tychy – Hilton Foods 2 (URB – M0953).
Przyłącza zlokalizowane są przy ul. Serdecznej.
Sieć pracuje z uziemionym punktem neutralnym przez rezystor wymuszający prąd przy doziemieniu do wartości 500A.
Przewidywany pobór mocy wynosi około 1000 kW miesięcznie na każdym z przyłączy.
1. Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. - MZKZOK
Zasilanie I
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Nr PPE 590322400600419571
Grupa taryfowa B21
Moc przyłączeniowa 3050 kW
2. Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. - MZKZOK
Zasilanie II
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Nr PPE 590322400600844694
Grupa taryfowa B 21
Moc przyłączeniowa 3050 kW
Miejsca włączenia do sieci zasilającej niskiego napięcia n N:
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Katowicka dz.147/37
43-100 Tychy
Nr PPE 590322400600823231
Grupa taryfowa C11
Moc przyłączeniowa 12kW
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Dąbrowszczaków 0
43-175 Wyry
Nr PPE 590322400601270584
Grupa taryfowa C11
Moc przyłączeniowa 10,5kW
5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Centralna 0/0
43-210 Kobiór
Nr PPE 590322401300318942
Grupa taryfowa C11
Moc przyłączeniowa 16,5kW
6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Gościnna dz. 380/57
43-220 Bojszowy
Nr PPE 590322401300186886
Grupa taryfowa C11
Moc przyłączeniowa 12kW
7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Techników dz. nr 825/13
41-403 Chełm Śląski
Nr PPE 590322427800312839
Grupa taryfowa C12A
Moc przyłączeniowa 12kW
8. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Mikołowska dz. 1156/13
43-100 Tychy
Nr PPE 590322400600760406
Grupa taryfowa C11
Moc przyłączeniowa 12kW

b. W MZKZOK zainstalowano dwa agregaty kogeneracyjne CHP typu HE-KEC-LG329-B mocy elektrycznej 332 kWel (zainstalowanej elektrycznej 640 kW) każdy do produkcji odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu wytwarzanego w suchej poziomej fermentacji metanowej oraz jeden agregat kogeneracyjnych PETRA 460C typ 3560 APL CCH o mocy elektrycznej 300 kVA/kWel (zainstalowanej elektrycznej 440 kW) do produkcji odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu składowiskowego o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej trzech agregatów kogeneracyjnych 1720 kW.
Zamawiający posiada koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 19.03.2007 r. Nr WEE/958/13756/W/3/2007/LW (z późniejszymi zmianami) na wytwarzanie energii elektrycznej na okres od 20 marca 2007 r. do 31 grudnia 2025 r.
Zamawiający nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym
i jest płatnikiem podatku akcyzowego, jako podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.
c. W wyjaśnieniu zapisów umowy należy uwzględnić poniższe informacje:
 energia elektryczna nabywana od Wykonawcy na podstawie umowy zawartej
w ramach przedmiotowego postępowania będzie zużywana na potrzeby własne Zamawiającego, jako Odbiorcy końcowego. Zamawiający jednak wskazuje, że nie jest nabywcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a tym samym samodzielnie nalicza i odprowadza podatek akcyzowy od zakupionej energii elektrycznej,
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny jednostkowej brutto energii
o zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących wprowadzenia nowych praw majątkowych lub nowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej,
 zgodnie z przedstawionym wzorem umowy §7 ust. 2 za dzień zapłaty strony będą uważały dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany tego zapisu,
 zgodnie z przedstawionym wzorem umowy §8 ust. 3 i 4 Zamawiający wprowadza możliwość dołączania oraz wyłączania punktów poboru z obowiązującej umowy sprzedaży
w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego wynikających z prowadzonej działalności. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany tego zapisu,
 Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty oraz dane potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej niezwłocznie po podpisaniu umowy, w terminach umożliwiających terminowe rozpoczęcie sprzedaży.
d. Prognozowane zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia tj. od 01 marca 2021r. do 31.12.2021 r.
• dla punktów poboru średniego napięcia wynosi około 2697 MWh (dla 10 miesięcy) z uwzględnieniem, że w MZKZOK produkowana jest odnawialna energia elektryczna i cieplna z biogazu, a nabyta energia przeznaczona jest na potrzeby własne MZKZOK.
Cała wyprodukowana energia w pierwszym rzędzie zostanie wykorzystana na zasilenie MZKZOK, a nadwyżki zostaną sprzedane końcowym odbiorcom poprzez wprowadzenie do sieci.
• dla punktów poboru niskiego napięcia przewidywane sumaryczne zużycie w okresie 10 miesięcy dla punktu/ów poboru w grupie taryfowej:
- C12A – czynna szczytowa: 1 MWh, czynna pozaszczytowa: 2 MWh
- C11 – 20 MWh
Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i produkcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu energii elektrycznej, względem określonej ilości. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.
e. Zamawiający dla wszystkich punktów poboru posiada jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej Nr 1171_AAA_ 023 z dnia 31.01.2020 r., z Audax Energia Sp. z o.o. i jest ona obecnie sprzedawcą dla punktów poboru energii elektrycznej objętych postępowaniem,
f. Wszystkie punkty poboru energii elektrycznej objęte postępowaniem znajdują się na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja S.A.,
g. Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy,
h. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zgłoszenia wskazanemu OSD do realizacji zawartej z wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, wypowiedzenia w imieniu Zamawiającego obowiązującej umowy kompleksowej oraz reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem umów o świadczenie usług dystrybucji zgodnie
z pełnomocnictwem udzielonym przez Zamawiającego.
i. Zamawiający posiadający punkt poboru w grupie taryfowej B21, oświadcza, iż układ pomiarowy jest dostosowany do zasady TPA.
j. Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych
i promocyjnych.
k. Umowa obowiązywać ma w okresie 10 miesięcy, od dnia 01.03.2021r. z zastrzeżeniem, że umowa ma obowiązywać nie później niż od dnia pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany obecnego sprzedawcy.
l. Zamawiający informuje, iż w okresie 10 miesięcy wyprodukuje 3,5 GWh, wprowadzi do sieci w okresie 10 miesięcy około 1 Gwh.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lokalna 11
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się