Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętznych Biura KRRiT

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT.
2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
a) część I zamówienia: świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 6
i Skwerze kard S. Wyszyńskiego 9,
b) część II zamówienia: świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie oraz terenu zewnętrznego Biura KRRiT przy ul. Sobieskiego 101.
3 Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną lub obie części zamówienia.
4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 1.1 i 1.2 do SIWZ oraz IPU stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
5 Zamawiający wymaga by, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkie osoby biorące udział w realizacji usług w zakresie określonym w:
a) pkt. B.I.1 OPZ oraz pkt. B.II.1 lit. a)-u) OPZ – dla część I zamówienia (świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 6 i Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 9),
b) pkt. B.I.1 OPZ oraz pkt. B.II.1 ppkt 1 i 2 OPZ – dla część II zamówienia (świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie oraz terenu zewnętrznego Biura KRRiT przy ul. Sobieskiego 101)
zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w takim wymiarze czasu pracy w jakim dana osoba realizuje Usługi.
Zasady dokumentowania i kontroli sposobu realizacji ww. obowiązku oraz sankcje za jego niedotrzymanie określone są w IPU, w szczególności w § 1 ust. 4, § 4 ust. 7-10, § 10 ust. 2 pkt 1 i 2 IPU.
6 W ramach oferty – dla każdej części zamówienia odrębnie – Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował zamówienie z zastosowaniem Procedury kontroli jakości, określonej odpowiednio do części zamówienia w Załączniku nr 2.1 i 2.2 do SIWZ. Zasady kontroli jakości związane ze stosowaniem Procedury kontroli jakości określone są w § 6 ust. 8-11 IPU. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia z zastosowaniem Procedury kontroli dla każdej z części zamówienia odrębnie. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę przedmiotowego obowiązku, Zamawiający przewiduje sankcje określone w IPU, w szczególności § 10 ust. 9 IPU.
7 UWAGA: Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia przeprowadził wizję lokalną w lokalizacjach, w których będzie świadczony przedmiot zamówienia. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek na adres poczty elektronicznej: przetargi@krrit.gov.pl. O terminie wizji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na adres wskazany we wniosku.

8 PRAWO OPCJI:
8.1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w maksymalnym wymiarze 6 miesięcy, odrębnie dla każdej z części zamówienia, tj.:
a) część I zamówienia: świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 6 i Skwerze kard S. Wyszyńskiego 9,
b) część II zamówienia: świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie oraz terenu zewnętrznego Biura KRRiT przy ul. Sobieskiego 101.
8.2. Zamówienie objęte prawem opcji polega na: świadczeniu usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT zwanych dalej „Usługami” odrębnie dla:
a) części I zamówienia: świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 6 i Skwerze kard S. Wyszyńskiego 9, na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia – załącznik nr 1.1. do SIWZ oraz Istotnych Postanowieniach Umowy odnoszących się do realizacji części I zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ.
b) część II zamówienia: świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie oraz terenu zewnętrznego Biura KRRiT przy ul. Sobieskiego 101 na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia – załącznik nr 1.2. do SIWZ oraz Istotnych Postanowieniach Umowy odnoszących się do realizacji części II zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ.
8.3. Z faktu, iż warunki świadczenia usług, będących zamówieniem objętym prawem opcji objęte są opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 8 do SIWZ, nie należy wyciągać wniosku, iż zamówienie objęte prawem opcji wchodzi w podstawowy zakres zamówienia.
8.4.Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
8.5.Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w okresie 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia wykonywania zamówienia podstawowego. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w terminie 30 dni przed przewidywanym uruchomieniem prawa opcji. W oświadczeniu tym zostanie wskazany przynajmniej termin uruchomienia opcji oraz okres świadczenia przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednego lub kilkukrotnego składania oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania prawa opcji.
8.6.Jeśli umowa nakłada na Wykonawcę obowiązki związane z realizacją zamówienia objętego prawem opcji, wiążą one Wykonawcę z chwilą złożenia oświadczenia,
o którym mowa w pkt 8.5 powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
Warszawa 01-015
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
Warszawa 01-015
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się