Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej na starej części cmentarza

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę, na zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej na starej części cmentarza, poprzedzonej opracowaniem:
1. dwóch wariantów, wielobranżowej koncepcji zagospodarowania nieużytkowanej części cmentarza,
2. dwóch wariantów koncepcji na budowę kanalizacji opadowej z zagospodarowaniem wód opadowych (odprowadzenia do odbiornika) z alejek na starej części cmentarza,
przy czym, istniejąca/stara cześć cmentarza i nowa, objęta opracowywaną koncepcją/ projektem zagospodarowania, część cmentarza ma stanowić całość funkcjonalno-użytkową,
z zapewnionym odprowadzeniem wód opadowych z obu części cmentarza.
Opracowane koncepcje wielobranżowe mają określić wstępne architektoniczne, przyrodnicze, krajobrazowe, konstrukcyjne, instalacyjne, infrastrukturalne, techniczne, technologiczne i ewentualnie konserwatorskie rozwiązania i standardy, które będą podstawą dalszych prac projektowych.
Spośród przedstawionych wariantów koncepcji Zamawiający wybierze po jednym wariancie do dalszej realizacji, tj. opracowania na podstawie nich projektu budowlanego i uzyskania stosownej decyzji pozwolenia na budowę.
Zamawiającemu zależy, by na podstawie opracowanej przez Wykonawcę koncepcji/ dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na budowę, w pierwszej kolejności móc zrealizować zagospodarowanie (w tym budowę koniecznej infrastrukturę) dotychczas nieużytkowanej części cmentarza, a dopiero w drugiej kolejności, realizować budowę kanalizacji na starej części cmentarza i związaną z tym niezbędną przebudowę/budowę koniecznej infrastruktury. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ten wymóg w opracowywanych koncepcjach/dokumentacji projektowej i odpowiednio przewidzieć możliwość etapowania inwestycji w tym zakresie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1. Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ),
2. Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Rakowicka 26
Kraków 31-510
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
ul. Rakowicka 26
Kraków 31-510
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się