BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ STACJI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYNICE

» Opis zapytania

Przedmiotem przedsięwzięcia jest inwestycja, polegająca na BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ STACJI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYNICE.

Zamówienie dotyczy zadania współfinansowanego w ramach PROW 2014-2020

W zakres zadania wchodzą następujące prace:
CZĘŚĆ I:
Budowa sieci wodociągowej Kolonia Partyzantów - Antoniówka wraz z przebudową stacji wodociągowej:
1. Studnia S1, S2
2. Technologia stacji wodociągowej
3. Zbiornik wyrównawczy
4. Przewody technologiczne wodociągowe - Roboty ziemne
5. Przewody technologiczne wodociągowe - Roboty instalacyjne
6. Przewody technologiczne kanalizacyjne - Roboty ziemne
7. Przewody technologiczne kanalizacyjne - Roboty instalacyjne
8. Instalacja wodociągowa budynku SUW
9. Instalacja kanalizacji budynku SUW
10. Instalacja wentylacji i ogrzewanie budynku SUW
11. Sieć wodociągowa - Roboty ziemne
12. Sieć wodociągowa - Roboty instalacyjne
13. Komora redukcyjna - Roboty ziemne
14. Komora redukcyjna - Roboty instalacyjne
15. Budynek stacji wodociągowej - Roboty rozbiórkowe
16. Budynek stacji wodociągowej - Roboty wewnętrzne
17. Budynek stacji wodociągowej - Roboty zewnętrzne
18. Zbiornik żelbetowy
19. Komora zasuw
20. Złącza i linie kablowe
21. Stacja wodociągowa
22. Pomiary i rejestracja parametrów
23. Demontaż

CZĘŚĆ II:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Majdan-Sielec:
1. Sieć wodociągowa - roboty ziemne
2. Sieć wodociągowa - roboty instalacyjne

CZĘŚĆ III:
Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków w Antoniówce
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - Roboty kwalifikowalne
2. Roboty ziemne – kwalifikowalne
3. Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej i montażu oczyszczalni – kwalifikowalne
4. Roboty elektryczne – kwalifikowalne
5. Obsługa geodezyjna – kwalifikowalne
6. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - Roboty nie kwalifikowalne
7. Roboty ziemne – niekwalifikowalne
8. Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej – niekwalifikowalne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje zawierają projekty budowlane,
który stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie , atestami i aprobatami technicznymi.
Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe
i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Dołączony do niniejszej specyfikacji przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy a przy wycenie całości prac należy posiłkować się projektem budowlanym. Przy występowaniu ewentualnych różnic pomiędzy przedmiarem a projektem budowlanym do wyceny należy przyjmować zapisy zgodne z projektem budowlanym.

Zaleca się aby przed złożeniem oferty dokonano wizji terenowej terenu prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Krynice 1
Krynice 22-610
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Krynice
Krynice 1
Krynice 22-610
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się