Budowa oświetlenia trasy rowerowo-rolkowej w miejscowości Biała Niżna

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia trasy rekreacyjnej i kanalizacji kablowej w miejscowości Biała Niżna.
2) Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie linii kablowej nn (0,4 kV) oświetlenia trasy rekreacyjnej oraz wykonanie kanalizacji kablowej. Projektowana linia oświetlenia zostanie zasilona w energię elektryczną z sieci TAURON Dystrybucja S.A. z układu pomiarowego planowanego do zabudowy w projektowanym zestawie złączowo-pomiarowym ZZP- realizacja prac przez TAURON Dystrybucja S.A. Obok zestawu ZZP projektuje się zabudować rozdzielnicę oświetleniową RO dla sterowania oświetleniem w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wraz z dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa budowlanego.
3) Zamówienie obejmuje również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
4) Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w dokumentacji technicznej (zwanej dalej „dokumentacją projektową”) stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ, na która składają się:
a) Pozwolenie na budowę,
b) Projekt budowlany z częścią graficzną,
c) Przedmiar robót,
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z powyższą dokumentacją.
5) Miejsce realizacji robót budowlanych: działki nr 464/1, 465, 467, 468 w miejscowości Biała Niżna.
6) Na roboty objęte zamówieniem Zamawiający uzyskał w dniu 28.10.2020r. Decyzję nr 2142/2020 Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego: oświetlenie trasy rekreacyjnej i kanalizacji kablowej na dz. nr 464/1, 465, 467, 468 położonych w obr. ew, Biała Niżna, gm. Grybów.
7) Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ stanowią jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiary jako podstawę wyceny oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:45


» Lokalizacja

ul. Jakubowskiego 33
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Grybów
ul. Jakubowskiego 33
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się