Montaż mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Mniszków, w systemie zaprojektuj-wybuduj

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych poprzez sporządzenie dokumentacji (planów zabudowy, określających usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejących sieci elektroenergetycznych, schematów instalacji
z wewnętrznym źródłem oraz układem pomiarowym) i montaż 69 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 175 kWp w Gminie Mniszków, powiat opoczyński, województwo łódzkie wraz ze skutecznym ich zgłoszeniem do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź i przygotowaniem ich do przyłączenia do sieci elektronergetycznej. Instalacje mają funkcjonować zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 r. Energia wytworzona w instalacjach będzie zużywana na potrzeby własne obiektów. 68 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej min. 2,5 kWp każda montowane będą na konstrukcjach na dachach oraz gruntach należących do mieszkańców gminy Mniszków oraz 1 mikroinstalacja fotowoltaiczna, o mocy zainstalowanej 5 kWp montowana będzie na budynku użyteczności publicznej (świetlica w Strzelcach). W przypadku paneli PV montowanych na budynkach mieszkalnych, w których prowadzona jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub rolnicza zapewniony ma być rozdział instalacji w tych budynkach na potrzeby własne oraz działalności poprzez zamontowanie osobnego licznika dla działalności gospodarczej/rolniczej (w tym przypadku mikroinstalacja może być przyłączona jedynie do tej części rozdzielonej instalacji, która służy zaspokajaniu potrzeb własnych w mieszkaniu). Na dwóch budynkach użyteczności publicznej należy przewidzieć w projekcie oraz przy montażu mikroinstalacji zastosowanie urządzeń blokujących możliwość przekazania nadwyżki energii do sieci zewnętrznej. Wykaz nieruchomości, na których zostaną zamontowane mikroinstalacje zawiera program funkcjonalno-użytkowy (PFU). PFU stanowi podstawę wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym realizację zamówienia.
Inwerter powinien mieć możliwość podłączenia do sieci LAN uczestnika projektu, Wykonawca zapewni podłączenie inwertera do sieci LAN, o ile uczestnik projektu w miejscu instalacji inwertera zapewni gniazdo sieci Ethernet lub posiada WiFi.
2.Zakres ww. prac obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, przyłączenie mikroinstalacji do instalacji odbiorczych nn;, w tym : 1) dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętych zamówieniem wg PFU, dobór odpowiedniej ilości i rodzaju paneli monokrystalicznych oraz innych elementów systemu fotowoltaicznego, 2) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej przez osobę uprawnioną, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji wstępnych założeń projektowych przez zamawiającego, 3) zakup, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych zgodnie z dokumentacją i z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A, 4) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach , 5) dokonanie wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, regulacji
i rozruchu wybudowanych systemów instalacji fotowoltaicznych, 6) kompletne zgłoszenie przyłączenia wykonanych mikroinstalacji wraz z wymaganymi załącznikami do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, celem uzyskania potwierdzeń możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiających zawarcie umów: o świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej oraz o sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej .
3.W skład wyposażenia technicznego, koniecznego do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych wchodzić będą: 1) dokumentacja, 2) panele fotowoltaiczne 3) inwerter (falownik o nastawach zgodnych z tabelą PGE Dystrybucja S.A.), umożliwiający gromadzenie
i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, gwarantujące poprawną, bezpieczną pracę mikroinstalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną Nn PGE Dystrybucja S.A., 4) konstrukcja montażowa, 5) rozdzielnia z łącznikami oraz zabezpieczeniami, uziemieniem, niezbędnym okablowaniem, ochroną przeciwporażeniową i przepięciową .
4.Program funkcjonalno użytkowy to dokument stanowiący część dokumentacji mikroinstalacji. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna obejmować pozostałą część dokumentacji projektowej mikroinstalacji (parametry techniczne źródeł fotowoltaicznych, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, schematy instalacji elektrycznej obiektów, na których przedstawiony będzie sposób podłączenia mikroinstalacji wraz z układem pomiarowym energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zgodnym z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A., specyfikacje techniczne wg wzoru (załącznik C do wniosku W-3/Zgłoszenia – PGE Dystrybucja S.A.), karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC), certyfikaty, pisemne gwarancje oraz całość dostaw i usług koniecznych do wykonania przedsięwzięcia.
5. Wykonawca we własnym zakresie powinien ująć także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie wyszczególniono w PFU, lecz są ważne, bądź niezbędne dla właściwego
i stabilnego działania oraz uzyskania oczekiwanej przez Zamawiającego wieloletniej gwarancji bezawaryjnego funkcjonowania instalacji. Wymagana jest wysoka jakość instalowanych urządzeń, potwierdzona dokumentami określonymi w wymaganiach technicznych oraz gwarancja producentów głównych urządzeń na okres nie krótszy jak w PFU, liczony od daty ich protokolarnego odbioru.
6.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wytycznych w zakresie wymagań technicznych dla instalacji OZE PGE Dystrybucja Oddział Łódź (PGE Dystrybucja) w zakresie przyłączania do sieci,
w szczególności dotyczącymi:
1)procedury przyłączania mikroinstalacji
2)wymagań dla układów pomiarowych energii elektrycznej w mikroinstalacjach
3)zgłoszenia przyłączenia do sieci mikroinstalacji
4)oświadczenia wykonawcy o wykonaniu mikroinstalacji
5) załącznika C do wniosku W-3 Zgłoszenia – Specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej
6)oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
7.Mikroinstalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przy budowie mikroinstalacji zastosować należy zabezpieczenie przed pracą wyspową. Zabezpieczenie powinno być w stanie identyfikować fazy „zdrowe” i pochodzące z rewersu tzn. w sytuacjach gdy w sieci zasilającej wskutek uszkodzenia w jednej z faz napięcie innej z faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sieć wraca do instalacji odbiorczej.
8.Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną. Wszystkie dostarczone elementy instalacji i urządzenia muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żaden element instalacji, składający się na dostawę nie może być wcześniej używany, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawny i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, musi odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. W tym celu kierownik, budowy będzie przedkładał inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne atesty lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie, wyniki oraz protokoły badań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu umowy oraz deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostałe dokumenty stwierdzające jakość zastosowanych materiałów budowlanych i do stosowania ich w budownictwie. Na każdym z powyższych dokumentów kierownik budowy złoży stosowne pisemne oświadczenie o miejscu, w którym zabudowano dany materiał, którego dokument dotyczy.
9.Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, z którego wynikać będzie kolejność wykonywania prac oraz terminy rozpoczęcia i ich zakończenia. Każda istotna zmiana w przedłożonym harmonogramie może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o postępie robót, zakresie robót w toku – na każdorazowe życzenie Zamawiającego. Realizowana inwestycja powinna być prowadzona w zgodzie z przepisami prawa pracy i BHP, sprawnie, bez zbędnej zwłoki i tylko uzasadnione przyczyny techniczno-organizacyjne, niekorzystne warunki pogodowe i inne zdarzenia losowe mogą spowodować przerwy w wykonywaniu robót. Montaż mikroinstalacji na nieruchomościach, wymienionych w PFU należy wykonywać zgodnie z w/w harmonogramem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i właścicielem nieruchomości. Gotowość montażu wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i właścicielowi nieruchomości na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku
z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W okresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne umowy ubezpieczenia OC delikt oraz OC kontrakt z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres realizacji Przedmiotu zamówienia.
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmującemu od poszkodowanego odpowiedzialność prawną i finansową za wszystkie roszczenia.
11. Jeżeli w niniejszej SIWZ lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym pojawią się ewentualne wskazania parametrów technicznych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Rozwiązania równoważne opisanym to technologie robót, materiały, wyposażenie i urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniających minimalne parametry określone przez zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do wyżej opisanych, obowiązany jest w myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń. Na wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego.
12. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Powstańców Wielkopolskich 10
Mniszków 26-341
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektroenergetyczne

» Dane nabywcy

Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
Mniszków 26-341
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się