Roboty budowlane związane z utrzymanie urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Chorzowa w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń odwodnienia ulicznego na terenie miasta Chorzowa w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.
Roboty zlecane będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie wystawianych przez Zamawiającego pisemnych zleceń na poszczególne roboty z określeniem ich zakresu, miejsca, sposobu i terminu wykonania. Zlecenia rozliczane będą każdorazowo po ich wykonaniu, na podstawie obmiaru robót oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w:
a) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanych przez P.U.H DROG-MEN, 41-700 Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 32. (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
b) założeniach do kalkulacji jednostkowych (Załącznik Nr 4 do SIWZ), w których dla każdej z pozycji Formularza Cenowego zostały określone zakresy robót koniecznych do wykonania.
c) Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ), który zawiera przewidywany zakres robót.
2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dot. każdej części zamówienia):
1) Zamawiający informuje, iż ilekroć np. w specyfikacjach technicznych, kalkulacjach, formularzach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
2) W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w Specyfikacjach technicznych opracowanych przez P.U.H DROG-MEN.
3) Do obowiązków Wykonawcy należy oznakowanie miejsca prowadzenia robót w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie` szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
4) Przed przystąpieniem do realizacji każdego zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jeśli charakter prowadzonych robót tego wymaga.
5) Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego.
6) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży Wykonawcę.
7) Koszty opracowania projektu organizacji ruchu (jeśli jest wymagany) na czas prowadzenia robót, wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca robót.
8) Wykonawca odpowiada za miejsca prowadzonych robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego przez cały okres realizacji danego zlecenia.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków.
10) W razie uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia wszystkich uszkodzonych punktów geodezyjnych własnym kosztem i staraniem zlecając te prace uprawnionemu geodecie, przedstawiając jednocześnie Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta o wykonanych pracach geodezyjnych.
11) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych: prace rozbiórkowe, prace kanalizacyjne;
b) nadzorowanie pracy brygady pracowników (brygadziści).
Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie zanonimizowaną umową o pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub podwykonawcę roboty budowlanej do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 12 do SIWZ.
12) Roboty budowlane wynikające z przedmiotu zamówienia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Bałtycka 8 A
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Bałtycka 8 A
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się