Dostawa art zbożowych i strączkowych w 2021 roku

» Opis zapytania

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, transportem na koszt wykonawcy, spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne, do siedziby- magazynu żywnościowego zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. Art. strączkowych i zbożowych (jakość zgodna z PN)
3. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:
CPV: 15800000-6, 15600000-4, 03200000-3

4 Przedmiot zamówienia:

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.
10. Wymagania stawiane Wykonawcy:
10.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
10.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
10.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
10.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
10.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
10.6 Transport przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko - środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
10.7 Surowce uzupełniające i substancje dodatkowe powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm oraz powinny być dozwolone do stosowania w przetwórstwie przedmiotowego rodzaju zamówienia.
10.8.Wymagania dla materiałów pomocniczych: Osłonki naturalne i sztuczne powinny odpowiadać wymaganiom i być dozwolone do stosowania w przetwórstwie rodzaju zamówienia. Materiały opakowaniowe muszą być dopuszczone do pakowania produktów spożywczych powyższego rodzaju zamówienia.
10.9.Wymagania ogólne dla gotowego produktu: Produkty powinny być zgodne z deklaracją składu surowcowego podanego przez Wykonawcę.
10.11. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Polskimi Normami. Musi być wolny od wad i zanieczyszczeń, musi posiadać swoistą barwę, smak i zapach. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z świeżych dat produkcji, wszystkie artykuły muszą posiadać określone terminy przydatności do spożycia i muszą być znakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10.12.Każda dostawa częściowa asortymentu winna pochodzić z jednej wytworzonej partii i charakteryzować się tym samym terminem przydatności do spożycia.
10.13.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar opisany w niniejszej specyfikacji, na warunkach w niej określonych, zgodnie ze składanym zamówieniem przez każdą jednostkę samodzielnie zwaną dalej Zamawiającym jednostkowym.
10.14.Dostarczone produkty winny być wytwarzane zgodnie z Ustawą bezpieczeństwie żywności i żywienia i podległymi jej aktami wykonawczymi.
10.15.Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru.
10.16.Wykonawca dostarczy towar transportem własnym lub innego przewoźnika spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne.
10.17.Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru, oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
10.18.Zamawiający zamawia u Wykonawcy towar z dostawą na koszt i ryzyko Wykonawcy, loco magazyn Zamawiającego znajdujący się w jego siedzibie.
10.19Wykonawca winien wyrazić zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami służb ochrony Aresztu Śledczego w trakcie dostarczania towaru i pobytu na terenie Zamawiającego.
10.20.Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego w jego magazynie w oparciu o złożone zamówienie. Dostarczone produkty muszą być oznaczone w sposób umożliwiający jego identyfikację bez konieczności naruszania opakowania (ilość, rodzaj, parametry, producent, data przydatności do spożycia).
11. Zrealizowanie zamówienia oznacza:
a) faktyczne dostarczenie zamówionego towaru w ustalonym terminie,
b) dostarczenie w chwili dostawy faktury zgodnej z dostarczonym asortymentem, nazewnictwem według zamówienia.
12. Jeżeli w trakcie przyjęcia dostawy, podczas oceny ilościowej zostaną stwierdzone uchybienia ilościowe dostarczanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo:
a) nie przyjąć danego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania faktury w przedmiotowym zakresie w chwili dostawy drogą faksową lub mailową,
b) przyjąć niższą od zamówionej ilość asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania ilości przedmiotowego asortymentu na dowodzie zapłaty w chwili dostawy drogą faksową lub mailową,
c) w przypadku stwierdzenia nadwyżki dostarczanego asortymentu przyjąć tylko ilość ze złożonym zamówieniem i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania ilości przedmiotowego asortymentu na fakturze w chwili dostawy drogą faksową lub mailową.
13. Ocena jakościowa będzie się odbywała poprzez ocenę organoleptyczną dostarczanego przedmiotu zamówienia, ocenę warunków transportu i pakowania.
14. Jeżeli w trakcie przyjęcia dostawy podczas oceny jakościowej zostaną stwierdzone uchybienia jakościowe Zamawiający ma prawo:
a) nie przyjąć danego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania faktury w przedmiotowym zakresie w chwili dostawy drogą faksową lub mailową,
b) zobowiązać Wykonawcę do wymiany przedmiotowego asortymentu,
c) nie przyjąć całej dostawy wszystkich jej asortymentów, jeżeli istnieje zagrożenie, że kwestionowany parametr dostawy może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo całej dostarczonej żywności.
15. O uchybieniach stwierdzonych w trakcie realizacji oraz o podjętej decyzji przez Zamawiającego jednostkowego Wykonawca zostanie niezwłocznie zawiadomiony telefonicznie, w formie mailowej lub faksowej.
16. W przypadku zakwestionowania opinii Zamawiającego jednostkowego przez Wykonawcę dotyczącej spełnienia wymogów jakościowych dla dostarczonego asortymentu, Zamawiający jednostkowy przekaże próbki partii do akredytowanego laboratorium celem przeprowadzenia badań jakościowych dla przedmiotowego asortymentu.
17. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy zastrzeżeń w zakresie dostarczonego asortymentu, jego jakości lub ilości artykułów Wykonawca wymienia lub dostarcza zakwestionowane artykuły w terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zastrzeżenia telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu.
18. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500 zł za niewywiązanie się z terminu reklamacji określonego w umowie zamówienia.
19. Termin przydatności do spożycia przedmiotu zamówienia liczony od daty dostawy musi wynosić nie mniej niż 2 miesiące.
20. Dostawy, o których mowa w §1 następować będą partiami nie częściej niż dwa razy w miesiącu ( od poniedziałku do czwartku - oprócz świąt) transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy do magazynu żywnościowego AŚ Wejherowo w godz. 8.00 - 13.00.

Lp
Nazwa
1
Ryż łuskany biały
Ziarno powinno być zdrowe, czyste, suche, dobrze odtłuszczone, niedopuszczalna obecność połamanych ziaren i mączki, barwa biała, smak i zapach swoiste, prawie bezwonne;
- opakowania do 50 kg z tworzywa sztucznego - zszywane,
- obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych: niedopuszczalna;
- obecność szkodników zbożowo - mącznych i innych oraz ich pozostałości: niedopuszczalna;
PN-97/A-74220; CPV 03211300-6
2
Mąka pszenna typ 500-550
Mąka z przerobu całego ziarna, ewentualnie częściowo obłuszczonego, zawierające wszystkie jego składniki łącznie z zarodkiem.
Wymagania jakościowe:
- barwa: biała z odcieniem żółtym,
- smak: swoisty; inny niedopuszczalny;
- zapach: swoisty; inny niedopuszczalny;
- ilość glutenu, % nie mniej niż 25;
- obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych: niedopuszczalna;
- obecność szkodników zbożowo - mącznych i innych oraz ich pozostałości: niedopuszczalna;
- opakowanie do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;
- PN-91/A-74022; CPV15612100-2
3
Mąka ziemniaczana (skrobia)
Wytwarzana z ziemniaków o dużej zawartości skrobi.
Wymagania jakościowe:
- zapach i smak: typowy dla skrobi ziemniaczanej, bez śladów obcych zapachów i posmaków;
- postać i barwa: biały proszek; struktura i konsystencja sypka, bez grudek;
- wilgotność poniżej 15%;;
- opakowania do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;
- PN-93/A-74710; CPV15623000-1
4
Płatki owsiane
Produkt otrzymywany z oczyszczonego ziarna owsa, poddanego zabiegom hydrotermicznym. Zabieg ten składa się z parowania i prażenia ziarna. Następnie poddanego obłuskiwaniu i płatkowaniu;
- -smak swoisty, smak kwaśny gorzki i inny nieswoisty niedopuszczalny
- zapach swoisty, niedopuszczalny stęchły, pleśni i inny nieswoisty
- barwa biała z odcieniem żółtym;
- wilgotność nie więcej niż 14%
- -opakowania do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;
- PN-A-74013; CPV15613380-5

5
Kasza Pęczak
Struktura i konsystencja sypka, pojedyncze cząstki dobrze odtłuszczone, barwa jasnoszara z odcieniem zielonkawym lub żółtawym, zapach i smak swoisty,
- wilgotność poniżej 15%;
- opakowania do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;

6
Soczewica
Wygląd zewnętrzny ziarn soczewicy czyste, całe, zdrowe, jędrne, dobrze wykształcone, bez otworów spowodowanych przez owady, suche, niewyschnięte, bez zanieczyszczeń,; Zapach naturalny, swoisty, bez zapachu pleśni, stęchlizny
i innych obcych zapachów; Barwa: charakterystyczna dla zdrowych ziaren danego gatunku
- opakowanie do 5 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;


7
Kasza manna
Struktura i konsystencja sypka, drobnoziarnista, bez grudek, niedopuszczalna obecność mąki lub otrąb, barwa biała
z odcieniem żółtawym, zapach i smak swoisty,
- wilgotność poniżej 15%;
- opakowania do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;
- PN-88/A-74036;CPV 15613100-9

8
Kasza jęczmienna średnia
Struktura i konsystencja sypka, pojedyncze cząstki dobrze odtłuszczone, barwa jasnoszara z odcieniem zielonkawym lub żółtawym, zapach i smak swoisty,
- wilgotność poniżej 15%;
- opakowania do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;
- PN-87/A-74203; CPV15613100-9
9
Kasza kukurydziana
Kasza kukurydziana wyprodukowana z kukurydzy w postaci drobnego i grubego grysiku.
- lekko gorzkawy smak, swoisty dla kukurydzy
- barwa żółtawa z odcieniem pomarańczu
- zapach swoisty, niedopuszczalny stęchły, pleśni i inny nieswoisty
- opakowania do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;
- PN – A- 74205; CPV15613000-8
10
Kasza gryczana
Struktura i konsystencja sypka, pojedyncze cząstki dobrze odtłuszczone, barwa jasnobrązowa do brunatnej.
- zapach i smak swoisty;
- wilgotność poniżej 15%;
- opakowania do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;
- PN-76/A-74204; CPV15613000-8
11
Groch łuskany
Wygląd zewnętrzny ziarn grochu czyste, połówki, zdrowe, jędrne, dobrze wykształcone, bez otworów spowodowanych przez owady, suche, niewyschnięte, bez zanieczyszczeń,;Zapach naturalny, swoisty, bez zapachu pleśni, stęchlizny
i innych obcych zapachów; Barwa: charakterystyczna dla zdrowych ziaren danego gatunku
- opakowanie do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;
- PN-81/R-65032;CPV 03212200-2
12
Makaron bezjajeczny formy grube typu świderki itp.)
Makaron wyborowy – makaron, w którym podstawowym surowcem jest produkt przemiału pszenicy durum – mąka makaronowa durum typ 950.
Wymagania organoleptyczne dotyczące makaronu przed ugotowaniem:
- wygląd: swoisty dla danego rodzaju i formy, kształt właściwy dla danej formy, sporadycznie niewielkie zniekształcenia, dopuszczalne nieliczne pstrociny.
- barwa: jednolita, swoista dla użytych surowców, w przypadku makaronu bez dodatków białożółta,
- zapach: swoisty dla użytych surowców, obcy zapach niedopuszczalny
- zamawiający preferuje cztery rodzaje makaronu: kolanka, świderki, muszelki, penne;
- opakowania do 5 kg; tworzywo sztuczne – zgrzewane
- -PN-99/A-74131; CPV15851100-9
13
Fasola biała „Jaś”
Wygląd zewnętrzny ziarn fasoli czyste, całe, zdrowe, jędrne, dobrze wykształcone, bez otworów spowodowanych przez owady, suche, niewyschnięte, bez zanieczyszczeń,;Zapach naturalny, swoisty, bez zapachu pleśni, stęchlizny
i innych obcych zapachów; Barwa: charakterystyczna dla zdrowych ziaren danego gatunku
- opakowanie do 50 kg; torba papierowa lub tworzywo sztuczne – zszywane;
- PN-75/R-65031; CPV03212210-5

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

SOBIESKIEGO 302
WEJHEROWO 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE
SOBIESKIEGO 302
WEJHEROWO 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się