Usunięcie drzew z terenu nieruchomości WSS we Włocławku oraz z terenu zespołu dworsko-parkowego Biały Dwór w Toruniu

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest Usunięcie drzew z terenu nieruchomości WSS we Włocławku oraz z terenu zespołu dworsko-parkowego Biały Dwór w Toruniu. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
Część nr 1 – Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości w ramach realizacji zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do tych usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – etap I inwestycji.
W ramach projektu:
„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do tych usług medycznych przebudowa i rozbudowa budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z wycinką drzew i krzewów na podstawie Decyzji znak S.6131.408.2020 z dnia 01 grudnia 2020 r. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1) Opracowanie szacunku brakarskiego,
2) Usunięcie drzew, w tym karp zgodnie z załącznikiem nr 1 do Decyzji S.6131.408.2020
z dnia 01.12.2020 roku,
3) Usunięcie drzew, w tym karp zgodnie z załącznikiem nr 2 do Decyzji S.6131.408.2020
z dnia 01.12.2020 roku,
4) Usunięcie krzewów zgodnie z załącznikiem nr 3 do Decyzji S.6131.408.2020
z dnia 01.12.2020 roku,
5) Rekultywację terenu (wyrównanie humusem) po usunięciu karp,
6) Mielenie i utylizacja krzewów oraz części drzew, które nie nadają się do dalszego wykorzystania,
7) Inwentaryzację drewna wraz ze znakowaniem,
8) Wywóz drewna i krzewów pozyskanych z wycinki wraz z karpami,
9) Wycenę drewna pozyskanego z wycinki.
Drewno pozyskane z wycinki staje się własnością Wykonawcy z chwilą dokonania usunięcia drzew. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szacunku brakarskiego wraz z wyceną przedmiotowego drewna oraz do zapłaty za drewno na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, na podstawie faktury VAT opiewającej na kwotę zgodną z wyceną brakarską.

Część nr 2 – Usunięcie drzew wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi w koronach drzew w związku z rewaloryzacją części założenia parkowego w zespole dworsko-parkowym Biały Dwór w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej.

Podstawą do określenia zakresu prac przewidzianego do realizacji w ramach zamówienia jest załączona dokumentacja projektowa i decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dołączony w Projekcie przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej (opisy i rysunki) na podstawie której Wykonawca ma skalkulować cenę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie przedmiaru robót, który będzie podstawą do skalkulowania przez niego ceny.
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję w terenie objętym zamówieniem.
Zamawiający wymaga przedłożenia wyceny ofertowej – kosztorysu z zestawieniem asortymentowo-ilościowo-wartościowym w terminie 5 dni od podpisania umowy z Wykonawcą robót.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Przekazanie WKZ danych osoby kierującej lub samodzielnie wykonującej prace konserwatorskie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac,
2) Znakowanie drzew do wycinki,
3) Opracowanie szacunku brakarskiego wraz z wyceną pozyskanego drewna**
4) Zabezpieczenie terenu objętego pracami m.in. przez umieszczenie odpowiedniej liczby tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
5) Usunięcie drzew, w tym karp*,
6) Prace pielęgnacyjne w koronach drzew zgodnie z dokumentacją i decyzją WKZ,
7) Wywóz drewna, karp, gałęzi i zrębki,
8) Rekultywację (wyrównanie humusem) terenu po usunięciu karp, utylizację odpadów; koszt odtworzenia trawników i nasadzeń izolacyjnych wykonanych w ramach Projektu Zagospodarowania Terenu Szpitala na obszarze pomiędzy skarpą (wałem) zlokalizowaną w płn. części dz. 52/7, a drogą obwodową Szpitala (jeżeli wymagane),
9) Opracowanie w terminie do 7 dni od zakończenia prac konserwatorskich, dokumentacji powykonawczej (dwa egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej), składającej się między innymi z części opisowej wskazującej zakres wykonanej pielęgnacji w ramach pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich wraz z dokumentacją fotograficzną stanu sprzed przystąpieniem do prac, podczas ich prowadzenia jak i po ich zakończeniu, w celu przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu,
10) Zgłoszenie WKZ zakończenia prac i uczestniczenie w odbiorze końcowym wykonanych prac z udziałem WKZ.

* - w przypadku braku technicznych możliwości karczowania pni, z uwagi na ewentualne oddziaływanie karczowania na sąsiadujący zabytkowy drzewostan, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuści możliwość frezowania pni bazując na opinii Inspektora nadzoru ds. zieleni, a Wykonawca powinien przewidzieć taki asortyment robót i uwzględnić koszt wykonania frezowania w ofercie ryczałtowej na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

** - drewno pozyskane z wycinki staje się własnością Wykonawcy z chwilą dokonania usunięcia drzew. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szacunku brakarskiego wraz z wyceną przedmiotowego drewna oraz do zapłaty za drewno na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie faktury VAT opiewającej na kwotę zgodną z wyceną brakarską.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu objętego pracami m.in. przez umieszczenie odpowiedniej liczby tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Prace należy prowadzić pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ponieważ projekt obejmuje rewaloryzację części parku przy „Białym Dworze”, zwanym również „Prezydentówką”, zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej w Toruniu na działkach o nr 53/5 i 52/7 obręb 34. Całe założenie dworsko-parkowe „Biały Dwór” wpisane jest do rejestru zabytków decyzją z 15.09.1971r., nr rejestru zabytków A/75, przez co teren podlega ochronie prawnej na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1b, g, art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na działkach objętych przedmiotowym zamówieniem realizowane jest przedsięwzięcie „Budowy obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu” oraz zrealizowano zagospodarowanie terenu w ramach Przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
W ramach przedsięwzięcia budowy hospicjum wydzielono plac budowy, drogę dojazdową oraz zlokalizowano elementy zaplecza budowy. Prace należy prowadzić w sposób niekolidujący z robotami związanymi z budową hospicjum i Szpitala oraz w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę Szpitala. W przypadku oddziaływania prac na teren budowy hospicjum lub Szpitala, Wykonawca uzgodni zakres tego oddziaływania z właściwym Wykonawcą robót (np. ewentualna tymczasowa strefa ochronna przy wycince drzew).

Podczas prowadzenia prac należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić infrastruktury doziemnej, w tym m.in. kabli lub rur. W przypadku jakichkolwiek wypadków, uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, właściwy organ, właściciela infrastruktury i dostawcę mediów. Koszty ewentualnych awarii, napraw zniszczeń lub uszkodzeń infrastruktury pokrywa Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Teatralny 2
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się