Dostawa urządzeń w ramach zadania: „Poprawa ergonomii warunków pracy” Projekt: „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń w ramach zadania: „Poprawa ergonomii warunków pracy” - projekt: „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”.
Zadanie nr 1:
Macerator do pieluch – 2 szt.
Zadanie nr 2:
Maszyny myjąco-szorujące – 12 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania – Zadanie od nr 1 do nr 2. Wykonawca może złożyć jedna ofertę na jedno lub więcej zadań.
Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdego zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ (odpowiednio dla Zadania od nr 1 do nr 2).
W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, przez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku wymaganego oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne.
Ponadto tam, gdzie w SIWZ został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę elementów/typów urządzeń równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ jako przykład, pod warunkiem, że zaproponowane elementy/typy urządzeń będą spełniały wymogi minimalne wskazane przez Zamawiającego.
W przypadku oferowania elementów/typów urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w SIWZ, Wykonawca musi załączyć do oferty odrębny wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich parametrami technicznymi. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności, w szczególności poprzez przedstawienie katalogów producentów oferowanych urządzeń. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

2. Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru (odpowiednio dla każdego zadania od nr 1 do nr 2) przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.
3. Przedmiot zamówienia uwzględnienia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Użytkownikami sprzętu będącego przedmiotem zamówienia mogą być również osoby niepełnosprawne.
4. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj.: do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.
5. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy – załącznik do 4 do SIWZ (Zadanie od nr 1 do nr 2).
6. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 20014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, w ramach projekt: „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

Grunwaldzka 48
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
Grunwaldzka 48
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się