Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i leków.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Pakiety nr 1 i nr 2: dostawa preparatów dezynfekcyjnych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1 i nr 2).
Pakiety nr 3, nr 4, nr 5: dostawa leków, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiety nr 3, nr 4,nr 5).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do siwz - Formularz Szczegółowy Oferty dla poszczególnych pakietów.
3. Projekty umów stanowiące Załącznik nr 6A do SIWZ (dotyczy Pakietów nr: 1 i 2) oraz Załącznik nr 6B do SIWZ (dotyczy Pakietów nr: 3, 4, 5), są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się