Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w Komendach Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego

» Opis zapytania

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm).
2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
3. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona, imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi:
- osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia w zakresie czynności administracyjnych związanych z bieżącą obsługą (np. wystawianie dokumentów ubezpieczenia, wyjaśnianie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń),
- osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia w zakresie nadzoru procesu obsługi i likwidacji szkód,
przy czym osoby te należy wskazać w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program UbezpieczeniaZłóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Mochnackiego 4
Rzeszów 35-016
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Mochnackiego 4
Rzeszów 35-016
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się