Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lata 2021 - 2023

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości do 250,00 tysięcy litrów o parametrach nie gorszych niż:
1) wartość opałowa – min. 42,0 MJ/kg,
2) temperatura zapłonu – min. 56ºC,
3) zawartość siarki – max 0,2 %,
4) zawartość wody – max 200 mg/kg,
5) zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg.
Przyjęcie dostarczanego paliwa oraz fakturowanie odbywać się będzie w tysiącach litrów w temperaturze referencyjnej 15° C. Zamówienie zostanie przeznaczone na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy Goworowo, Szkoły Podstawowej w Pasiekach, Szkoły Podstawowej w Kuninie, Szkoły Podstawowej w Goworowie oraz Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance. Z uwagi na brak możliwości magazynowania oleju grzewczego realizacja dostawy będzie przebiegać w kilkudziesięciu partiach, w zależności od potrzeb. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć olej opałowy własnym transportem (samochodami ze świadectwem legalizacji dystrybutora – do wglądu przy każdej dostawie) i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania telefonicznego zamówienia do budynków w/w instytucji. W związku z częstą zmianą cen paliw, w czasie obowiązywania umowy Wykonawca przed każdą dostawą ustalać będzie cenę netto dostawy 1000 litrów oleju opałowego, kierując się aktualną hurtową ceną netto 1000 litrów oleju opałowego u producenta, obowiązującą w dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia, publikowaną na jego stronie internetowej. Wykonawca przedstawi w ofercie nazwę producenta, u którego zaopatruje się w olej opałowy, wraz z adresem strony internetowej, na której Zamawiający będzie mógł śledzić hurtową cenę producenta. Olej opałowy lekki powinien spełniać wymogi określone normą PN-C-96024:2011. Zamawiający zastrzega, iż łączny zakres zamówienia w czasie trwania umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków pogodowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenie. Płatność w ramach zamówienia będzie dotyczyła faktycznie dostarczonej ilości oleju opałowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Ostrołęcka 21
Goworowo 07-440
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Goworowo
ul. Ostrołęcka 21
Goworowo 07-440
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się