Realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i przygotowanie dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym:
a) robót przygotowawczych i ziemnych;
b) robót drogowych:
− drogi dojazdowej,
− placu pod wagę najazdową,
− placu manewrowego,
− placu do składowania gruzu,
− ciągów pieszo – jezdnych.
c) robót budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu:
− utwardzenia terenu,
− odwodnienia terenu,
− sieci wodociągowych i p.poż. z włączeniem do istniejących sieci wodociągowych
w granicach oczyszczalni ścieków,
− sieci kanalizacji deszczowej „czystej” (z powierzchni dachów) z włączeniem się do sieci kanalizacji deszczowej oczyszczalni ścieków,
− sieci kanalizacji deszczowej z dróg i placów wraz z separatorem,
− przyłącza kanalizacji sanitarnej z włączeniem się do sieci kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków,
− sieci elektroenergetycznych z włączeniem się do istniejącej instalacji elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków, z pomiarem zużytej energii,
− monitoringu wizyjnego cyfrowego, sieci teleinformatycznej do monitoringu (rejestrator zlokalizowany w sterowni oczyszczalni ścieków),
 wiaty zadaszonej z podziałem na boksy,
 kontenerowego pomieszczenia obsługi z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, energetycznym, telekomunikacyjnym,
 rampy najazdowej,
 ogrodzenia z 2 bramami wjazdowymi sterowanymi elektrycznie,
 dostawa i montaż wagi samochodowej dostosowanej do ważenia pojazdów o długości do 18 m i masie do 60 ton z niezbędnymi przyłączami i z odczytem w pomieszczeniu obsługi,
 oświetlenia terenu,
 wykonanie trawników, nasadzenie 20 świerków;
 tablic informacyjnych i edukacyjnych.
d) wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 80x120 cm zgodnie z wytycznymi Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 cm na stelażu stalowym w kolorze zielonym zbliżonym do stelażu pokazanego w Załączniku nr 9 do SIWZ. Treść tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym,
e) wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, opracowania operatu przeciwpożarowego, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji funkcjonowania obiektu.
UWAGA:
1) Zamówienie nie obejmuje wyposażenia, o którym mowa w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ (ładowarki, kontenerów
i pojemników na odpady).
2) W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.
3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewni na własny koszt wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległości nie większą niż 1 km lub utylizację rozbieranych i demontowanych elementów.
3. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ, w Projektach budowlano - wykonawczych - Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz w Przedmiarze robót (stanowiącym materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty) – Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Bolta 10
Brusy 89-632
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Bolta 10
Brusy 89-632
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się