Zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim w Starachowicach w ramach tytułu budżetowego: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, zadanie: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – Starachowice Wschodnie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim w Starachowicach”.
Główny zakres zamówienia obejmuje rozbudowę ulicy Kolejowej – dwukierunkowej ulicy klasy technicznej Z o szerokości 7 m poprzez:
budowę w obszarze dworca jednokierunkowych dróg manewrowych zapewniających rozdzielenie ruchu autobusów, busów oraz taksówek a także dojazd do miejsc parkingowych,
korektę wyspy nieprzejezdnej, skrzyżowania dróg,
budowę zatoki autobusowej ze zjazdami i ciągiem pieszym po północnej stronie ulicy Kolejowej na wysokości budynku dworca,
przebudowę zjazdów,
budowę i przebudowę chodników, budowę drogi rowerowej i parkingów dla rowerów,
budowę podłużnych peronów komunikacji wraz z przystankami autobusowymi przeznaczonych dla autobusów, busów oraz pojazdów taxi,
odtworzenie zjazdów do nieruchomości,
budowę miejsc parkingowych, w tym dla niepełnosprawnych,
przebudowę sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia zasilania peronów oraz oświetlenia terenu dworca wraz z monitoringiem,
budowę kanału technologicznego,
usunięcie kolizji z sieciami sanitarnymi, teletechnicznymi i elektroenergetycznymi,
budowę urządzeń odwadniających dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementów małej architektury,
budowę ogrodzenia i bramy na tereny PKP,
rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją oraz wycinkę kolidującej zieleni,
zagospodarowanie zieleni niskiej oraz nasadzenia kompensujące wycinkę,
zabezpieczenie pozostałych elementów istniejącej infrastruktury przed możliwą kolizją
z projektowaną infrastrukturą.
Planowana inwestycja swoim zakresem obejmuje rejon dworca wschodniego w Starachowicach. W ramach opracowania planuje się budowę drogi dwukierunkowej oznaczonej w MPZP jako 1KDZ zapewniającej dojazd do miejsc parkingowych wraz z budową miejsc parkingowych
i odtworzeniem dojazdu do obiektów PKP. Na terenie placu dworcowego przewiduje się budowę drogi rowerowej, parkingu dla rowerów oraz chodników, a także odtworzenie zjazdów do nieruchomości. Inwestycja wymusza przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu dworca, budowę sieci teletechnicznej dla zapewnienia funkcjonowania sieci teleinformatycznej (Wi-Fi) oraz usunięcie kolizji z sieciami sanitarnymi, teletechnicznymi
i elektroenergetycznymi. Nowy układ drogowy wymaga ponadto budowy urządzeń odwadniających dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją oraz zabezpieczenie pozostałych elementów istniejącej infrastruktury przed możliwą kolizją z projektowaną infrastrukturą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt wykonawczy oraz załącznik Nr 1 do SIWZ.
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 3.4 "Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej" Osi 3 "Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Obiekt powstały w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników, w szczególności ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
UWAGA! Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach.
Wymagania ogólne:
Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert.
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, które
z jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. z:
wykonywaniem robót branży drogowej.
wykonywaniem robót branży sanitarnej,
wykonywaniem robót branży energetycznej,
wykonywaniem robót branży teletechnicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Radomska 45
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się