Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”

Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do pracowni informatycznych
dla szkół:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie
2) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie
3) Szkoły Podstawowej w Chamsku
4) Szkoły Podstawowej w Poniatowie
5) Szkoły Podstawowej w Raczynach
6) Szkoły Podstawowej w Będzyminie
7) Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym.

Do każdej ze szkól zostanie zakupiona i dostarczona po 1 szt. poszczególnego sprzętu
dla każdej z siedmiu szkół podstawowych.

Wyjątek stanowi:
- Punkt dostępowy – po 2 szt. do każdej ze szkół

- Laptop dla Ucznia z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym oraz programowaniem do zarządzania klasą – zgodnie z podaną poniże ilością
dla szkół:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie – 3 szt.
2) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie – 3 szt.
3) Szkoły Podstawowej w Chamsku – 2szt.
4) Szkoły Podstawowej w Poniatowie – 2 szt.
5) Szkoły Podstawowej w Raczynach – 2 szt.
6) Szkoły Podstawowej w Będzyminie – 2 szt.
7) Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym – 1 szt.

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do odpowiedniej szkoły.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenie przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego.
Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

30213100-6 - komputery przenośne
30121300-6 - urządzenia do powielania
38652100-1 - projektory
30231320-6 - monitory dotykowe
32420000-3 - urządzenia sieciowe
30200000-1 - urządzenia komputerowe
48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ

W przypadku gdyby w opisie przedmiotu zamówienia, w SIWZ i załącznikach do niej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, produktów równoważnych.
Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji przetargowej, muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie równoważności.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono minimalne wymagane parametry techniczne, warunki i okres trwania gwarancji. Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach.2. Zadanie jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

Pl. Piłsudskiego 3
Żuromin 09-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Gmina i Miasto Żuromin
Pl. Piłsudskiego 3
Żuromin 09-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się