"Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 w Zabrzu przy ul. Paderewskiego 53" oraz prace remontowo-adaptacyjne w ramach projektu "Przedszkole naszą szansą"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Termomodernizacji budynku Przedszkola nr 29 w Zabrzu przy ul. Paderewskiego 53” oraz prace remontowo-adaptacyjne w ramach projektu „Przedszkole naszą szansą” w tym: a)Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie istniejącego zaplecza kuchennego. b)Przemurowania istniejących kominów. c)Wymiana pokrycia dachu. d)Demontaż starych obróbek blacharskich, wykonanie nowych obróbek z blachy tytanowo-cynkowej e)Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian. Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz prowadzonej w terenie. Wymiana części wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przyziemia wraz z wykonaniem drenażu opaskowego. f) Częściowe docieplenie stropu i dachu budynku g) Renowacja elewacji zewnętrznej oraz wymiana istniejącego systemu odwodnienia. h)Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku. i)Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku. j) Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku. k)Malowanie ścian i sufitów w budynku. l)Demontaż istniejącego ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia panelowego systemowego wraz z bramą i furtką. m)Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. n) Przebudowa łazienki przedszkolnej na I piętrze. o)Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ścianę oddzielenia P.Poż.. p) Utwardzenie terenu. q)Zakup i montaż wyposażenia gastronomicznego zgodnego z przedmiarami. r)Zakup i montaż wyposażenia dla zaplecza socjalnego oraz higieniczno-sanitarnego zgodnego z przedmiarami s) Prace remontowe istniejącej szatni przedszkolnej wraz z budową pokoju zajęć indywidualnych w ramach projektu „Przedszkole naszą szansą”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz n/w dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe fero+enso, 41-902 Bytom ul. Axentowicza 7/8 obejmująca n/w pozycje: 1-szy. Projekt budowlany:
A.Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie istniejącego zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Paderewskiego 53 w Zabrzu„ B.Wykonanie robót budowlanych
2-gi. Projekt budowlany, projekt wykonawczy „Remont i przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Paderewskiego 53 w Zabrzu wraz z wydzieleniem zaplecza jako odrębnej strefy pożarowej. Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla zaplecza kuchennego. Utwardzenie terenu.- zatwierdzony Decyzją pozwolenia na budowę nr 883/20 z dnia 02.09.2020r. Projekty wykonawcze branżowe do 1-go. Projektu budowlanego. Przedmiary robót dotyczące w/w projektów oraz zakresu robót w ramach projektu „Przedszkole naszą szansą”. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Integralną częścią niniejszej dokumentacji jest załącznik nr 1 – zawierający szczegółowy podział prac objętych niniejszą umową ze wskazaniem właściwej dokumentacji projektowej ( projekt 1 i 2 oraz zakres robót w ramach projektu „ Przedszkole naszą szansą” ) na podstawie której wykonawca jest zobowiązany realizować inwestycje.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Powstańców Śląskich 5-7
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Zabrze
Powstańców Śląskich 5-7
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się