„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym. Szacunkowa ilość oleju opałowego objęta niniejszym postępowaniem wynosi 55 m³. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego (zbliżona ilość oleju opałowego w dostawie częściowej określa się od 5 m3 do 10 m3).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Olej opałowy lekki powinien spełniać wymagania określone: Polską Normą PN-C-96024/2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach:

gęstość w temperaturze 15ºC – nie większa niż 0,860 Mg/m3

lepkość kinematyczna w temp. 20º C – nie większa niż 6,0 mm²/s

wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

temperatura zapłonu nie mniejsza niż 56 ºC

Skład frakcyjny

do temp. 250 ºC destyluje – nie więcej niż 65%

do temp. 350 ºC destyluje – nie mniej niż 85% temperatura płynięcia – nie wyższa niż - 20 ºC siarki - nie większa niż 0,10% (m/m) 8) zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg

zawartość stałych ciał obcych – nie większa niż 24 mg/kg pozostałość po spopieleniu – nie większa niż 0,01%

dopuszczonego do sprzedaży w Polsce, dobrej jakości bez wad fizycznych lub prawnych. Ponadto dostarczony olej ma spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008), oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1822). W przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy oferowane paliwa muszą być zgodne ze zmienionymi przepisami.

Szacunkowa ilość oleju opałowego objęta niniejszym postępowaniem wynosi 55m³. Dostawy
powinny być realizowane sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego.

Wykonawca będzie dokonywał dostaw częściowych (zbliżona ilość oleju opałowego w dostawie częściowej określa się od 5 m³ do 10 m³) najpóźniej w ciągu czasu określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Z zastrzeżeniem że, jeżeli Zamawiający złoży zamówienie w piątek do godz. 14.00, realizacja zamówienia będzie miała miejsce w poniedziałek. W tym przypadku, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce w wykonaniu dostawy. Dostawa częściowa następować będzie każdorazowo za potwierdzeniem wystawionym przez Wykonawcę i potwierdzonym przez upoważnione osoby występujące po stronie Wykonawcy oraz Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Kamień Mały 89
Witnica 66-460
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
Kamień Mały 89
Witnica 66-460
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się