Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn.

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program Ubezpieczenia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm).
3.2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
3.3. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona, imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi:
- osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia w zakresie czynności administracyjnych związanych z bieżącą obsługą (np. wystawianie dokumentów ubezpieczenia, wyjaśnianie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń),
- osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia w zakresie nadzoru procesu obsługi i likwidacji szkód,
przy czym osoby te należy wskazać w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 2
Cekcyn 89-511
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

GMINA CEKCYN
ul. Szkolna 2
Cekcyn 89-511
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się