Zakup i sukcesywna dostawa worków na odpady do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie

» Opis zapytania

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków foliowych na odpady komunalne oraz worków na segregowane odpady komunalne do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie.
2. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia następować będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i każdorazowo poprzedzona zostanie przesłaniem przez Zamawiającego zamówienia drogą elektroniczną. (Opis worków: Ilość sztuk dla zamówienia podstawowego, Wymagane parametry - zawiera pkt 10 Rozdziału III SIWZ)
5. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Zamawiający może nie zapewnić realizacji zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji przetargowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy.
6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy; w przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu:
1) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30% ilości każdego rodzaju worków na odpady przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego,
2) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną lub jest wysoce prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 30 dni wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nieprzekraczającym terminu, na który została zawarta umowa,
3) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
4) cena jednostkowa worków zamawianych w ramach prawa opcji, będzie identyczna jak w zamówieniu podstawowym,
5) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
11. Wzory informacji zawartych na workach (nadruki) określone są w załączniku nr 6 do SIWZ.
12. Worki, których mowa w pkt.10 ppkt 1-4 i ppkt 6 muszą posiadać zakładki, otwory na taśmę oraz taśmę do zawieszania i zawiązywania. Worki wymienione w pkt.10 ppkt 7 bez zakładek, otworów i taśmy. Worki winne być wykonane z folii półprzeźroczystej umożliwiającą szybką ocenę zawartości (nie dotyczy worków czarnych).
13. Zamawiający wymaga aby nadruk na workach wykonany był w systemie potokowym (fleksograficznym) 2-3-krotnym, 1-kolorowy na workach żółtych, zielonych, niebieskich, brązowych i szarych w kolorze czarnym, a na workach czarnych w kolorze białym.
14. Parametry worków wymienionych w pkt. 10 i 11 powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 13592 dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych oraz spełniać wymagania dyrektywy 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie prawnym wymagań, określonym w artykule 5 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) w zakresie dotyczącym recyklingu materiałowego (PN-EN 13430) i odzysku energii (PN-EN 13431),

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Parkowa 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Parkowa 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się