Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice

» Opis zapytania

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociągowym i elektrycznym, zagospodarowaniem terenu, instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy 102,15 m2 .
Powierzchnia użytkowa 85,05 m2
Kubatura : 482,0 m3 .
Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej – powykonawczej inwestycji.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na przedmiotowe zadanie:
a) kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej
i elektronicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, na którą składa się dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.
Ustanawia się następująca hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w zakres niniejszego zamówienia:
a) projekt budowlany
b) przedmiar robót
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Lipnik 20
Lipnik 27-540
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lipnik
Lipnik 20
Lipnik 27-540
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się