Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 49,80 kW na hali garażowej Zamawiającego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 49,80 kW na hali garażowej Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektu.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne.
Dodatkowe kody (CPV):
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311200-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych.
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych.
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
11. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
14. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
15. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego (ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Mariańska 2
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektroenergetyczne

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się