Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie Gminy Unisław poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe:
a. Zespół Szkół w Unisławiu,
b. Szkoła Podstawowa w Grzybnie,
c. Szkoła Podstawowa w Kokocku,
d. Przedszkole Gminne w Unisławiu.
3) Przewoźnik zobowiązany jest do realizacji przewozów po następujących liniach komunikacyjnych:
a. linia komunikacyjna Unisław – Bruki Unisławskie – Błoto – Bruki Kokocka – Kokocko,
b. linia komunikacyjna Unisław – Gołoty – Stablewice – Unisław – Głażewo – Grzybno – Unisław,
4) Podstawą obliczenia wartości zamówienia będzie cena jednostkowa biletu miesięcznego pomnożona przez ilość miesięcy świadczenia usługi oraz liczbę przewożonych uczniów.
5) Przewidywana/orientacyjna liczba uczniów, dla których zostaną zakupione bilety miesięczne wynosi 184 na każdy miesiąc nauki, czyli 1840 biletów w okresie trwania zamówienia.
6) Określona w pkt. 5 wielkość liczba uczniów jest orientacyjna i może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania zamówienia. Zamawiające nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów.
7) Cena biletu miesięcznego musi obejmować przejazd od przystanku, na którym wsiada uczeń, do przestanku przy którym położona jest szkoła, do której uczeń uczęszcza.
8) Wykonawca musi dysponować minimum 3 autobusami przystosowanymi do przewozu osób o minimalnej liczbie miejsc siedzących – 43.
9) Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Pojazdy musza być wyposażone w system monitoringu wewnątrz oraz na zewnątrz pojazdu oraz urządzenie weryfikujące stan trzeźwości kierowcy. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie danych z zapisu kamer
10) Kierowca autobusu musi posiadać ważne wszystkie wymagane prawem uprawnienia do kierowania pojazdem i przewozu osób/dzieci.
11) Cena zaoferowana w postępowaniu musi obejmować wszystkie koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją i ubezpieczeniem autobusu, kierowcy, a także inne koszty Wykonawcy – musi być ceną całkowitą wykonania zadania.
12) Cena biletu miesięcznego w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
13) Wykonawca musi posiadać aktualną licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
14) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym na w/w liniach komunikacyjnych.
15) Przewozy będą się odbywały w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem wakacji letnich. Zamawiający przewiduje dowozy w trakcie ferii zimowych.
16) Płatność za wykonane przewozy będzie następowała 1 raz w miesiącu po wystawieniu biletów miesięcznych.
17) Zamawiający żąda dołączenia pod dokument stanowiący podstawę zapłaty zestawienia imiennego uczniów, którym wydano bilety miesięczne.
18) Opiekę nad dziećmi podczas dowozów zapewnia Zamawiający.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Parkowa 20
Unisław 86-260
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
Unisław 86-260
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się