Sukcesywne dostawy materiałów informatycznych dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów informatycznych dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zawarte są we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w Formularzu asortymentowo-cenowym -załącznik nr 2 do SIWZ są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Ostateczna ilość poszczególnych pozycji będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Podane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ nazwy mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach niż wskazane w Załącznikach nr 2 i 3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny w stosunku do określonych w SIWZ. 5. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych brutto zawartych w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się