Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostępu do wybranych stref budynku.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w zakresie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych, które obejmują odpowiednio (zgodnie z oznaczeniem w dokumentacji projektowej):
1) Etap I (klatka schodowa nr 1),
2) Etap II (klatka schodowa nr 2),
3) Etap III (klatka schodowa nr 3),
4) Etap IV (klatka schodowa nr 4),
5) Etap V (klatka schodowa nr 5),
6) Etap VI (klatka schodowa nr 6),
7) Etap VII (klatka schodowa nr 7),
8) Etap VIII (klatka schodowa nr 8),
9) Etap IX obejmujący:
a) roboty branży budowlanej na kondygnacji piwnic (Etap IX.1.A),
b) roboty branży budowlanej na kondygnacji parteru (Etap IX.1.B),
c) roboty branży budowlanej na kondygnacji I piętra (Etap IX.1.C),
d) roboty branży budowlanej na kondygnacji II piętra (Etap IX.1.D),
e) roboty branży budowlanej na kondygnacji III piętra (Etap IX.1.E),
f) roboty branży budowlanej na kondygnacji IV piętra (Etap IX.1.F),
g) roboty branży budowlanej na kondygnacji V piętra (Etap IX.1.G),
h) roboty branży budowlanej na kondygnacji strychu (Etap IX.1.H),
i) roboty branży budowlanej określone w dokumentacji projektowej jako „piwnice-strych” (Etap IX.1.I),
j) roboty branży elektrycznej – niskoprądowe (Etap IX.2),
k) roboty branży elektrycznej - za wyjątkiem instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (Etap IX.3),
l) roboty branży elektrycznej w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (Etap IX.3),
m) roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji hydrantowej (Etap IX.4),
n) roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji wentylacji (Etap IX.4).

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w kolejności i w terminach wskazanych we wzorze umowy o treści załącznika nr 5 do SIWZ i harmonogramie terminowo-rzeczowo-finasowym o treści załącznika nr 14 do umowy.

Zakres przedmiotu umowy nie obejmuje wykonania systemu kontroli dostępu, w tym dostawy i montażu urządzeń i okablowania oraz wymiany części drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Przygotowując ofertę cenową należy pominąć zakres zaprojektowanych prac, których szczegółowy wykaz zawarto w załączniku nr 1 do OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje natomiast włączenie do systemu alarmu pożarowego istniejących w budynku lokalnych systemów kontroli dostępu do pomieszczeń nr 018a, 040 (drzwi zewnętrzne) oraz 147.


2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji będzie wykonywał gwarancyjne przeglądy techniczne na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych urządzeń wydanych przez producenta, nie rzadziej niż 2 razy w roku (w terminach do 30.05 i do 30.11 każdego roku kalendarzowego). Każdy gwarancyjny przegląd techniczny obejmie m.in. czyszczenie i sprawdzenie działania czujek przeciwpożarowych, sprawdzenie działania systemu sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania a także inne czynności wymagane przez producenta zawarte w dokumentacji technicznej urządzeń. Koszty przeprowadzania czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji zamówienia oraz koszty ewentualnych materiałów eksploatacyjnych wymienianych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.


UWAGA!
Ze względu na złożoną strukturę konstrukcji oraz infrastrukturę teletechniczną w pomieszczeniach i na ciągach komunikacyjnych Wykonawca przed rozpoczęciem robót przeprowadzi wizję w terenie w celu weryfikacji możliwości wykonania zaprojektowanych przekuć i otworów w ścianach i sufitach. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wykonania próbnych odwiertów i odkrywek, które pozwolą uniknąć kolizji z istniejącą infrastrukturą. Ewentualne problemy Wykonawcy wynikające z natrafienia na niezinwetaryzowane konstrukcje i instalacje nie stanowią podstawy roszczenia o wydłużenie terminu realizacji i/lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie prace powodujące ingerencję w istniejące pokrycie dachowe Sikaplan 15 G należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu oraz poradnikiem producenta pokrycia a także pod nadzorem gwaranta pokrycia dachowego tj. firmy P.R.B. i T. Cechini spółka jawna w celu kontroli zgrzewów oraz miejsc naruszonych w trakcie robót. Koszt nadzoru firmy P.R.B. i T. Cechini leży po stronie Wykonawcy.

3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z:
a) dokumentacją projektową,
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
c) przedmiarami robót,
d) pozwoleniem na budowę nr 536/2020 z dnia 07.05.2020 r.

4. Realizując przedmiot zamówienia należy stosować materiały i urządzenia wskazane w dokumentach o których mowa w punkcie 3 lub zamienne (równoważne) o nie gorszych parametrach technicznych.

UWAGA!
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne systemy, oprogramowanie oraz materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych oraz jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.
5. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia, o których mowa w punkcie 4 muszą być fabrycznie nowe. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach spełniających wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Ponadto wymaga się, aby wszystkie zastosowane materiały były I gatunku.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia przed przystąpieniem Wykonawcy do prac z ich wykorzystaniem.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do użytkowania każdej ze zmodernizowanych klatek schodowych po zakończeniu odbioru częściowego etapu robót, którym dana klatka schodowa jest objęta a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

UWAGA!
Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Zamawiający wymaga wykonania prac w sposób i w czasie nie zakłócającym funkcjonowania Urzędu, przy zachowaniu bezpieczeństwa korzystania z budynku przez pracowników i klientów Urzędu. Prace w pomieszczeniach będą mogły być prowadzone wyłącznie po godzinach pracy Urzędu oraz w dni wolne od pracy. Po zakończonych pracach w danym dniu, pomieszczenia muszą zostać uprzątnięte i przygotowane do realizacji zadań przez pracowników Urzędu Miejskiego w kolejnym dniu.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić bieżące utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów oraz na terenie prowadzenia prac i wokół niego.
Zamawiający zezwoli na ustawienie kontenera na gruz budowlany w uzgodnionym miejscu pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę szczelnego okrycia kontenera. Ze względu na odnowione elewacje budynku Urzędu Zamawiający nie dopuszcza stosowania zsypu na gruz budowlany.
W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego wyłączania zasilania w energię całości lub części budynku, o czym będzie informował Wykonawcę z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. W celu wykonywania prac w czasie wyłączenia zasilania budynku Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sobie alternatywnego zasilania w energię (np. agregatu prądotwórczego).
UWAGA!
Zadanie przewiduje wykonanie prac w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego użytkowników (pracowników i klientów) budynku Urzędu, w tym poprawę bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Powyższe wynika z załączonej dokumentacji projektowej, zgodnie z którą wysokość montażu oraz lokalizacje projektowanych elementów w ciągach komunikacyjnych i przestrzeniach ogólnodostępnych (przyciski zwalniania drzwi, czytniki kontroli dostępu itp.) należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
UWAGA!
Jakiekolwiek inne wskazania lub wymagania w zakresie terminu gwarancji i rękojmi zawarte w załącznikach do SIWZ a w szczególności w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących część opisu przedmiotu zamówienia są nieobowiązujące i nie mają zastosowania.
Wymagany okres gwarancji: minimum 60 miesięcy, maksimum 120 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, (oferowany termin gwarancji musi być równy z oferowanym terminem rękojmi).
Wymagany okres rękojmi: minimum 60 miesięcy, maksimum 120 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń (oferowany termin rękojmi musi być równy z oferowanym terminem gwarancji).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się