Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Wolności 17 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Wolności 17, dz. nr 128; 135; 140; 141/2 obręb 060 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

1) Opis budynku
Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzy kondygnacyjny, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem. Wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Plan budynku oparty jest na rzucie prostokąta. Budynek wykonany z cegły ceramicznej pełnej. Posadowiony na fundamentach ceglanych. Stropy drewniane, belkowe. Dach jednospadowy drewniany, pokryty papą. Elewacje o fakturze wytłaczanej, tynki wtórne, cokół wtórny lastrico. Na elewacji znajdują się gzymsy międzykondygnacyjne. Okna o zróżnicowanych materiałach, drzwi drewniane oryginalne ramowo-płycinowe.
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:
- wodno – kanalizacyjna (woda zimna), pobór wody z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków
do kanalizacji sanitarnej,
- energii elektrycznej,
- gaz z sieci miejskiej.
Parametry budynku:
- powierzchnia zabudowy - 324,37 m2,
- powierzchnia całkowita - 1 946,22 m2,
- kubatura - 1 304,00 m3.

Długość elewacji:
- północnej – 14,30 m,
- południowej – 13,68 m,
- wschodniej – 18,22 m,
- zachodniej – 18,09 m,
- wysokość budynku – 18,00 m.

2) Zakres robót obejmuje między innymi:
- roboty przygotowawcze: rozbiórkowe, ziemne i demontażowe, w tym skucie tynków, demontaż opasek betonowych, studzienek okiennych, istniejących anten satelitarnych, kabli i instalacji, rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
- wykonanie opaski,
- roboty murarskie, w tym zszycie spękań muru,
- remont schodów,
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz renowację stolarki drzwiowej,
- docieplenie ścian zgodnie z projektem,
- roboty tynkarskie,
- wykonanie opierzeni detali i okapu elewacji,
- wymianę orynnowania i rynien spustowych,
- renowację podbitki i belek podokapowych,
- wykonanie nowych kominów wentylacyjnych elewacji tylnej,
- roboty malarskie, w tym elewacji i okapu dachu,
- świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynki znajdują się na terenie zespołu architektonicznego (urbanistycznego) osady portowej w Nowym Porcie w Gdańsku, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 846 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 08 czerwca 1982 roku – obecnie pod nr. 1013 oraz decyzją MKiDN z dnia 25.07.2011r. DOZ-OAiK-6700/1399.4[KS]

Budynek leży na terenie objętym strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej, jest obiektem o właściwościach kulturowych, ochronie podlega historyczny charakter budynku oraz detal architektoniczny.

Zakres projektu nie obejmuje wnętrz budynków oraz nie ingeruje w strukturę obiektów. Ilość mieszkań nie zmienia się oraz sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1.1. Projekt budowlany. Docieplenie – Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Wolności 17, 80-541 Gdańsk, dz. nr 128; 135; 140; 141/2 obręb 060, jedn. ewid. 226101_1 m. Gdańsk – załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2. Projekt budowlany. Ekspertyza techniczna, ul. Wolności 17, 80-541 Gdańsk, dz. nr 128; 135; 140; 141/2 obręb 060, jedn. ewid. 226101_1 m. Gdańsk - załącznik nr 2 do SIWZ.
1.3. Program prac konserwatorsko-restauratorskich budynku przy ul. Wolności 17 w Gdańsku- załącznik nr 3 do SIWZ
1.4. Projekt wykonawczy. Docieplenie – Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego przy ul. Wolności 17, 80-541 Gdańsk, dz. nr 128; 135; 140; 141/2 obręb 060, jedn. ewid. 226101_1 m. Gdańsk – załącznik nr 4 do SIWZ.
1.5. Projekt wykonawczy. Ekspertyza techniczna, ul. Wolności 17, 80-541 Gdańsk, dz. nr 128; 135; 140; 141/2 obręb 060, jedn. ewid. 226101_1 m. Gdańsk - załącznik nr 5 do SIWZ.
1.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 17 w Gdańsku. Wymagania ogólne. Roboty budowlane. Roboty remontowe i renowacyjne - załącznik nr 6 do SIWZ.
1.7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe - załącznik nr 7 do SIWZ.
1.8. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów przy odkrywaniu fundamentów obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V - załącznik nr 8 do SIWZ.
1.9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty hydroizolacyjne. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków - załącznik nr 9 do SIWZ.
1.10. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji - załącznik nr 10 do SIWZ.
1.11. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty przy wznoszeniu
rusztowań. Wznoszenie rusztowań. Demontaż rusztowań - załącznik nr 11 do SIWZ.
1.12. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Roboty renowacyjne. Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych - załącznik nr 12 do SIWZ.
1.13. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Montaż drzwi i okien załącznik nr 13 do SIWZ.
1.14. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty malarskie - załącznik nr 14 do SIWZ.
1.15. Przedmiar. Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego, Gdańsk ul. Wolności 17 – załącznik nr 15 do SIWZ.
4) Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt budowlany, a nie przedmiar robót budowlanych lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
5) Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
6) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
7) Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: izolacyjne, dociepleniowe, tynkarskie, murarskie, malarskie.
Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.
Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się