Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR Powiatu Rybnickiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR Powiatu Rybnickiego, które podzielone zostało na dwa zadania:
a) Zadanie 1 – obejmuje wymianę i uzupełnienie oznakowania drogowego pionowego na drogach wojewódzkich spowodowane zniszczeniem znaku, zużyciem lub kradzieżą, a także montaż nowego oznakowania drogowego pionowego związanego z bieżącymi potrzebami wynikającymi z projektów zmian organizacji ruchu,
b) Zadanie 2 –obejmuje wymianę i uzupełnienie oznakowania drogowego pionowego na drogach powiatowych spowodowane zniszczeniem znaku, zużyciem lub kradzieżą, a także montaż nowego oznakowania drogowego pionowego związanego z bieżącymi potrzebami wynikającymi z projektów zmian organizacji ruchu.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają formularze przedmiaru robót (Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna dotycząca oznakowania pionowego (Załącznik nr 8 do SIWZ).
3. Wykonawca będzie realizował zamówienia w ilościach i w terminach określonych przez zamawiającego w indywidualnych zleceniach. Zamawiający zastrzega, że podane w formularzach przedmiaru robót ilości są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż w formularzu przedmiaru robót, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.
4. Wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR oraz mapa dróg stanowią odpowiednio Załączniki nr 9, 10, 11 do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.
7. Na podstawie art. 29 ust 3a, zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy) osób wykonujących następujące czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia: tj. osób wykonujących prace związane z montażem, uzupełnieniem oraz wymianą oznakowania pionowego. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w Istotnych Postanowień Warunków Umowy stanowiących Załączniki nr 7a-b do SIWZ.
8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jankowicka 49
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego
ul. Jankowicka 49
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się