Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu– etap V

» Opis zapytania

Zakres robót obejmuje m. in.: Wykonanie w całości wszystkich prac związanych z pomieszczeniem sali widowiskowej m. in.: okładzin podłogowych, sufitowych, ściennych, instalacja centralnego ogrzewania, klimatyzacja, wentylacja. Wykonanie projektu aranżacji wnętrza sali widowiskowej – 3 propozycje wizualne do wyboru dla Inwestora
Wszystkie materiały muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Prace należy wykonać zgodnie z treścią SIWZ, dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem - kosztorysem ofertowym), stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji projektowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisane w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne opisane w dokumentacji, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej, opisującej przedmiot zamówienia - wymagane pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. W ofercie należy dodatkowo uwzględnić koszty zabezpieczenia zaplecza budowy, dostawy prądu, wody oraz uwzględnić w kalkulacji wszelki sprzęt budowlany jak i zabezpieczający tj. np.: rusztowania, siatki zabezpieczające do rusztowań, podnośniki, ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie trenu przed ingerencją osób niepowołanych, zabezpieczenie wyremontowanych pomieszczeń przed szkodliwym działaniem prac budowlanych.
Ponadto zakres prac obejmuje sporządzenie operatu kolaudacyjnego w 3 egzemplarzach, na który składa się: 1) dokumentacja powykonawcza, 2) atesty na materiały i prefabrykaty, 3) protokoły odbioru robót, 4) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę uzgodnień, badań i sprawdzeń jeżeli takowe są wymagane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego określone w przepisach i normach. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5 - letniego okresu gwarancji/rękojmi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 2
Gostyń 63-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
ul. Rynek 2
Gostyń 63-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się