Dostawa części zamiennych do pojazdów z podziałem na 6 części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych części zamiennych do pojazdów dla 25 WOG Białystok oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
2. Wykonawca zapewnia, że:
1) Dostarczane wyroby będą wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wybór, zgodnie z oznaczeniem katalogowym;
2) Dostarczone wyroby będą opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu oraz przechowywania w warunkach magazynowych przez co najmniej 24 miesiące od daty realizacji przedmiotu umowy.
3) Części będą dostarczone w opakowaniach fabrycznych z oznaczeniami producenta i numerami katalogowymi, jeżeli występują. Jeżeli nie występuje opakowanie zewnętrzne dostarczonych artykułów muszą posiadać informację umożliwiającą identyfikację poszczególnych artykułów (ilość, rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszania opakowania, które powinno posiadać wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy).
4) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy oraz jego części składowe są wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.
3. Ilości części zamiennych i filtrów przedstawione w formularzach cenowych zostały przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu.
4. Informacja na temat rozwiązań równoważnych:
1) W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
2) Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów jakościowych i funkcjonalnych oferowanego przedmiotu zamówienia.
3) Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych, funkcjonalnych, postaci, nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi.
4) Pod pojęciem „parametry" rozumie się np. funkcjonalność, jakość, skuteczność, przeznaczenie, strukturę, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.
5) W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.
6) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W takim przypadku
Wykonawca musi złożyć specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie
proponowanego produktu równoważnego). Dodatkowo należy dołączyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego rozwiązania.
7) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych środków lub produktów równoważnych to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto środki lub
produkty zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
8) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna".
9) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu w związku z przydzielonymi środkami finansowych na ten cel. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
6. Dostarczone części zamienne muszą spełniać warunki gwarancji wymagane w projekcie umowy - § 5, muszą być dostarczone zgodnie z zapisami projektu umowy - §4;§13. Oznakowanie kodami kreskowymi dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na pozostałe części Zamawiający nie wymaga oznakowania kodami kreskowymi.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kawaleryjska 70
Białystok 15-601
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70
Białystok 15-601
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się