Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Przeglądy, naprawy, konserwacje i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra” – w latach 2021-2023.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonywaniu nw. prac na terenach komunalnych placów zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra:
1) Przeprowadzenie trzech kontroli podstawowych – po jednej w każdym roku obowiązywania umowy.
2) Przeprowadzanie systematycznych kontroli funkcjonalnych – minimum raz na dwa tygodnie.
3) Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli.
4) Impregnowanie/konserwowanie i malowanie konstrukcji lub urządzenia oraz ogrodzeń placów zabaw.
5) Niezwłoczne i trwałe wyłączenie z eksploatacji zdewastowanych lub wyeksploatowanych urządzeń zabawowych/urządzenia do ćwiczeń i/lub elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
6) Naprawianie ogrodzeń placów zabaw.
7) Ustawianie nowych regulaminów placów zabaw w miejsce brakujących, zniszczonych lub zdewastowanych lub naklejanie nowych plansz z treścią regulaminu – zgodnie z dołączonymi wzorami.
8) Uzupełnienie ubytków piasku pod urządzeniami zabawowymi/urządzeniami do ćwiczeń – spowodowane użytkowaniem w/w urządzeń.
9) Wymiana piasku we wszystkich piaskownicach pod koniec pierwszego kwartału każdego roku obowiązywania umowy.
10) Przeprowadzanie dezynfekcji piasku w piaskownicach oraz dezynfekcji nawierzchni piaszczystych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
4. Zakres prac do wykonania wyszczególniony został w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr I.5 do SIWZ.
5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia odbioru usługi wykonywanej na podstawie zlecenia Zamawiającego.
6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu:
 polegające na przeprowadzaniu kontroli podstawowej i systematycznej placów zabaw,
 czynności konserwacyjno-naprawcze.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenie wraz z wykazem osób wykonujących ww. czynności.
7. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
8. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
9. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
11. Zamawiający ustala minimalny termin płatności faktury na 21 dni.
Uwaga: wydłużenie przez Wykonawcę terminu płatności faktury podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 31.2. SIWZ, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz. 935).
12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
1) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 3 projektu umowy,
2) kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1117)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Zabawki
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta
ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się