Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejacej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowa budynku remizy OSP w Redle

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na: „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowa budynku remizy OSP w Redle”.
Prace obejmują przebudowę istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowę nowego budynku przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W przebudowywanym obiekcie istniejącej remizy na świetlicę należy wykonać nowy węzeł sanitarny, przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu, nowe instalacje wewnętrzne, instalację AV. Nowo zaprojektowany budynek OSP jest usytuowany przy istniejącej remizie (świetlicy) na terenie działki nr 117 w obrębie Redło. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać rozbiórki nieużytkowanego kanału naprawczego. W budynku remizy zaprojektowano pomieszczenie garażowe na wóz bojowy, pomieszczenie pomocnicze oraz gospodarcze z węzłem sanitarnym. Obiekt będzie wyposażony w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać przebudowę istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowę przyłącza energetycznego, budowę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.
Szczegółowy zakres zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa oraz projekt budowlano wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Załączona do SIWZ dokumentacja obejmuje dwa zadania tj.: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę oraz budowę budynku remizy OSP w Redle, w związku z czym obowiązkiem wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zakresu prac w celu wykonania rzetelnej wyceny oferty. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, załączone do opisu przedmiotu zamówienia przedmiary robót nie stanowią podstawy wyceny, służą jedynie pomocniczo do opracowania przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu ofertowego. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Osina 62
Osina 72-221
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Osina
Osina 62
Osina 72-221
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się