Dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2021 r. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: - dostawy elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyszczególnionych w TABELI NR 1 (materiał) – formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, - wykonania usług, wyszczególnionych w TABELI NR 2 (usługi) – formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, - dostawy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyszczególnionych w TABELI NR 3 (materiał) – formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, - wykonania usług dotyczących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyszczególnionych w TABELI NR 4 (usługi) – formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, - realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia określają: a) Założenia do kalkulacji cen jednostkowych, b) Wzór umowy, c) Warunki techniczne i wymogi, które stanowią odpowiednie załączniki do SIWZ. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Główny kod CPV: 34.99.22.00 – 9 – znaki drogowe. Dodatkowy kod CPV: 45.23.32.90 – 8 – instalowanie znaków drogowych; 34.92.83.00 – 1 – bariery ochronne; 34.92.81.10 – 2 – bariery drogowe; 45.23.32.80 – 5 – instalowanie barier drogowych; 45.23.32.92 – 2 – instalowanie urządzeń ochronnych. Zamawiający określa minimalny 24 – miesięczny okres gwarancji i rękojmi na elementy oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz montaż, liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ. Równocześnie Zamawiający określa 12 – miesięczny okres gwarancji i rękojmi na progi zwalniające (poz. 27 i 28 TABELI 1 formularza oferty). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne

» Dane nabywcy

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się