„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach gm. Bytoń i ujęcia wody w Bytoniu ” z podziałem na 2 części – w systemie „zaprojektuj-wykonaj”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach gm. Bytoń i ujęcia wody w Bytoniu ” z podziałem na 2 części – w systemie „zaprojektuj-wykonaj” na:
1) „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Morzycach gm. Bytoń” – cześć 1
2) „Przebudowę ujęcia wody w Bytoniu” – część 2
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część składającą się na niniejsze zamówienie.
2. Wykonawca sporządzi dokumentację projektowo-kosztorysową dla każdej części, to jest: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, kosztorys ofertowy (w ilościach po 5 egzemplarzy każdego opracowania, wraz z wersją elektroniczną CD), w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia dla każdej części określa wzór umowy - załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
5. Zadanie współfinansowane w ramach pomocy przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Dla każdej części minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert.
7. Dla każdej części Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), dotyczących:
- pracowników fizycznych i wykonywania przez nich robót przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych, instalacyjnych.
Dla udokumentowania oraz w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę wraz z imiennym wykazem osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia zawierającym informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika a także określenie czynności jakie będą te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Bytoń 72
Bytoń 88-231
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bytoń
Bytoń 72
Bytoń 88-231
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się