„Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych [konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19].
2. Zadanie obejmuje prace związane z budową oświetlenia drogowego obejmującego budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem słupów i oprawami LED w Wagańcu wzdłuż ulicy Dworcowej. Teren inwestycji obejmuje działki o nr ewidencyjnych 202/6; 202/10; 202/21; 202/25; 202/26; 202/30; 202/31; 202/35. Całe oświetlenie stanowić będzie własność Gminy Waganiec.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia dotyczy prowadzenia robót elektrycznych, które obejmują:
a) Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych,
b) Demontaż słupów żelbetowych rozkracznych,
c) Demontaż przewodów linii niskiego napięcia,
d) Demontaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego z linii niskiego napięcia,
e) Wykonanie linii kablowej oświetleniowej,
f) Montaż słupów oświetleniowych,
g) Montaż wysięgników z oprawami LED,
h) Wykonanie podłączenia oświetlenia do zasilania.
i) Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
j) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45231400-9, 45316110-9, 45311200-2, 34928510-6, 71355200-3.
6. Rozwiązania równoważne.
Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SIWZ, tj. w szczególności:
1) zapewnienia spełnienia tych samych funkcji;
2) zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.
Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi wyrobami, technologią i aktualną wiedzą techniczną. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany WYKAZAĆ, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie, iż składa ofertę równoważną, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i w trakcie realizacji ujęto materiały zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Wizja lokalna.
Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia miejsca realizacji robót budowlanych w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.
8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320): „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
2) Dotyczy to niżej wymienionych czynności obejmujących:
a) Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych,
b) Demontaż słupów żelbetowych rozkracznych,
c) Demontaż przewodów linii niskiego napięcia,
d) Demontaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego z linii niskiego napięcia,
e) Wykonanie linii kablowej oświetleniowej,
f) Montaż słupów oświetleniowych,
g) Montaż wysięgników z oprawami LED,
h) Wykonanie podłączenia oświetlenia do zasilania,
i) Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
j) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
za wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika budowy oraz kierowników robót, geodetów, prawników, projektantów.
Powyższy wymóg nie obowiązuje w przypadku, gdy ww. czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
3) Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub osoby wykonujące ww. czynności.
4) Zatrudnienie osób realizujących niniejsze zamówienie, powinno trwać nieprzerwalnie przez cały okres trwania prac związanych z przedmiotem zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
5) Podwykonawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, winien być rozumiany jako podmiot, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp. Pod pojęciem umowy o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami (art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp).
6) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są projekcie umowy, będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
12. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa określone zostały w rozdziale 19 SIWZ.
13. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) – dalej jako „ustawa Prawo budowlane” , ustawie Kodeks cywilny i ustawie Pzp.
14. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 11
Waganiec 87-731
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11
Waganiec 87-731
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się