„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce.”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 763,90 m;
b. budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 855,50 m;
c. budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych;
d. budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (na którą składają się projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branż, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
Wykonawca obowiązany będzie wykonywać roboty budowlane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników dróg i budynków w obszarze oddziaływania zamówienia, a także zapewni dojazd do posesji.

Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się nazwy własne materiałów lub urządzeń, należy je rozumieć jako materiały / urządzenia o parametrach takich lub równoważnych.
Parametry równoważności określono w STWiOR oraz dokumentacji projektowej.
W zakresie wskazanych norm należy je rozumieć jako te lub równoważne normy stosowane na terenie UE w zakresie opisanego normą produktu lub robót.

Zamawiający zamieszcza jako dokument pomocniczy przedmiary robót. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonanie wszystkich prac ma prowadzić do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
a także obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Skwierzyńska 16
Krzeszyce 66-435
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Krzeszyce
Skwierzyńska 16
Krzeszyce 66-435
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się