Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Łopuchówko w roku 2021

» Opis zapytania

3.1. 1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej zgodnie z określeniem w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. 2020 r., 1683 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania łowiska na terenie obwodu łowieckiego nr 177 Kąty - Ośrodek Hodowli Zwierzyny (dalej „OHZ Kąty”), w tym uprawa poletek łowieckich, dokarmianie zwierzyny, konserwacja i naprawa urządzeń łowieckich, a także obsługa polowań zbiorowych w roku 2021. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 9 do SIWZ, na który składają się: - załącznik nr 9 – rozmiar prac według grup czynności. 3) Zakres rzeczowy zestawiony w załączniku nr 9 do SIWZ ma charakter szacunkowy. 4) Szczegółowy opis technologii wykonania poszczególnych czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wraz z procedurą odbioru prac zawarty został w załączniku nr 12 do SIWZ. 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 12 do SIWZ. 6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów czynności objętych zamówieniem został zawarty w załączniku nr 12 do SIWZ. 7) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łopuchówko – tj. teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny Kąty („OHZ Kąty”). 8) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze OHZ Kąty. Wskazana w załączniku nr 9 przedmiotu zamówienia, lokalizacja (adres leśny/numer inwentarzowy) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny/numer inwentarzowy) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt. 1) SIWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Zamówienia. 9) Postanowienia pkt. 7 - 8 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 10 do SIWZ). 10) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, wystąpienie siły wyższej (w tym pandemii związanej z występowaniem coronawirusa i innych chorób zakaźnych w stopniu większym niż w chwili ogłoszenia przetargu), Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym/numerze inwentarzowym) na Obszarze Realizacji Zamówienia (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Zamówienia niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym/numerze inwentarzowym) na Obszarze Realizacji Zamówienia, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Zamówienia. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Zamówienia. 3.2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia 1) Podstawowe akty prawne: - ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. 2020 r., 1683 z późn. zm.), - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.), - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), - ustawa z dnia 21 grudnia 2020 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 z późn. zm.), - ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, - rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego z zakresu eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176), - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 161, poz. 1141), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408), - rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz.548, z2010r. poz.1250, z2011r. poz.1548, z2013r. poz.889 oraz z2017r. poz.1485), - rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.09.2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik 2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów: - „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r., - Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). 3) Dokumenty wskazane powyżej są dostępne na stronach internetowych pod adresami: a) ustawy i rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/ b) instrukcje: https://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna c) Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/uregulowania_wewnetrzne d) FSC/PEFC: https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/certyfikacja 3.3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 10 do SIWZ). 2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 3) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie OHZ Kąty. 4) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na terenie OHZ Kąty w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych urządzeniach pracujących na terenie OHZ Kąty oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. 5) Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 3.4. Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, tj. osób wykonujących czynności w zakresie obsługi maszyn rolniczych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 9 do SIWZ w: (1) jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach oraz (2) w godzinach rzeczywistych. Zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny albo godziny rzeczywiste podanych w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad: 1) prace zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w Zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym; 2) prace zlecane w jednostkach naturalnych według czynności, będą odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą zakładową zamieszczoną w załączniku nr 13 do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym. Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności (wszelkie mnożniki zwiększające normę czasu), o których mowa w normach zakładowych nie mają zastosowania. 3.15. W załączniku nr 13 do SIWZ Zamawiający zamieścił normy zakładowe, tj.: - w celu rozliczenia prac z zakresu łowiectwa nieobjętych katalogiem norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu na podstawie Zarządzenia nr 68/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko z dnia 09.10.2018 r. ustalona została pracochłonność dla poszczególnych czynności wykonywanych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko. Za pracochłonność przyjmuje się normę czasu wyrażoną w roboczogodzinach na jednostkę miary. 3.16.Pełnomocnicy konsorcjum przyjmują do realizacji zadania wynikające z art. 304 § 1 bądź §3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Pracodawca lub przedsiębiorca nie będący pracodawcą jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 §2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. 3.17.Materiały na potrzeby realizacji zamówienia (nasiona, nawozy, kukurydza, karma soczysta i treściwa, drewno, gwoździe, papa, środki do bioasekuracji wymaganej przepisami weterynaryjnymi) zapewnia Zamawiający. Materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji usługi, zapewnia Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Łopuchówko 1
Murowana Goślina 62-095
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko
Łopuchówko 1
Murowana Goślina 62-095
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się