Dostawa leków

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 12 pakietów:
pakiet nr 1 - leki
pakiet nr 2 – leki
pakiet nr 3 - leki psychotropowe i narkotyczne
pakiet nr 4 - płyny infuzyjne
pakiet nr 5 - leki
pakiet nr 6 - leki
pakiet nr 7 - Actylise
pakiet nr 8 – Immunoglobulina ludzka przeciw wzw typu B
pakiet nr 9 - Fraxiparine
pakiet nr 10 - Rhophylac
pakiet nr 11 - Gamma ANTY-D 150
pakiet nr 12 - Gamma ANTY-D 50

UWAGA!!
we wszystkich przypadkach, gdzie w załączniku nr 1 podano nazwy handlowe leków Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W takim przypadku Wykonawca określi nazwę proponowanego przez siebie preparatu. Lek równoważny to lek zawierający tę samą substancję czynną, w tej samej dawce, formie podania oraz posiadający te same właściwości, wskazania kliniczne
2. Z pakietów nie będą wyłączane poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety
3. Zamawiający akceptuje konfekcjonowanie w inne opakowania niż opisane w załączniku nr 1 (z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 4) pod warunkiem, że sumaryczna ilość oferowanych leków zgodna będzie z ilością zamawianą. W przypadku, gdy opakowania proponowanego preparatu są niepodzielne należy oferowaną ilość zaokrąglić w górę, do pełnych opakowań. Zamawiający może kupić tylko pełne, oryginalne opakowania.
4. W przypadkach, gdzie Zamawiający określił ilości leków do 5 opakowań włącznie zaleca się zaoferowanie leków w konfekcji opisanej w załączniku nr 1, z powodu braku możliwości podziału leku pomiędzy oddziały szpitalne.
5. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944t.j. z późn. zm.)
6. Cena ofertowa powinna obejmować koszt dostawy do Działu Farmacji w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2
7. Zamówienia będą dokonywane sukcesywnie, w razie potrzeby – pisemnie, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie
8. Wymagany, maksymalny termin realizacji dostaw:
a. 1 dzień roboczy od przyjęcia zamówienia - dot. Pakietu: 1, 2, 3, 7, 8,
10,11,12
lek na „cito” (dotyczy leków z Pakietu nr 1) do 6 godz. od przyjęcia zamówienia,
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
b. do 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia - dot. Pakietu: 4
c. do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia - dot. Pakietu: 5, 6, 9
9. Termin ważności dostarczanych leków nie krótszy niż rok od daty dostawy
10. Wymagany termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Waryńskiego 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się