Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 8 700 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu z własnych materiałów i własnym sprzętem 8 700 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową K1-65 i grysami bazaltowymi klasy II gat.1 o śr. grubości ubytków 3-4 cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją projektową i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zakres robót obejmuje następujące drogi powiatowe na terenie Powiatu Puławskiego:
Lp Nr i nazwa drogi
1. 2546L Kazimierz Dolny (ul. Kwakowa Góra, ul. Doły) -Wylągi – Kolonia Rzeczyca /odc. Doły -Skowieszynek/
2. 2536L Kurów - Wąwolnica
3. 2548L Kębło- Stanisławka -Kolonia Rzeczyca
4. 2522L dr. woj. 743 – Kolonia Góra Puławska- Janowiec – gr. woj. (Lucimia)
5. 2519L Bronowice – Dobrosławów -Wojszyn – Nasiłów – dr. woj. 743 /odc. Tomaszów -Wojszyn -Nasiłów/
6. 2549L Wąwolnica -Bartłomiejowice -Zawada -Grabówki
7. 2550L Iłki – Rąblów- dr. pow. 2549L
8. 2545L Celejów – Witoszyn - Kolonia Rzeczyca
9. 2529L Bochotnica - Kazimierz Dolny ( ul. Czerniawy, ul. Nadrzeczna, część ul. Senatorskiej , ul. Witkiewicza , ul. Tyszkiewicza , ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Puławska) - Uściąż
10. 2612L Karczmiska -Kolonia Rzeczyca
11. 2551L Kębło- Huta -Zaborze
12. 1520L Wola osińska – Bronisławka – Wolica – Trzciniec /odc. Bronisławka – gr. pow./
13.2535L Klementowice – Buchałowice -Bronice

UWAGA: kolejność remontowanych odcinków dróg będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
projekt będący przedmiotem zamówienia dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający nie przewiduje zamykania odcinków dróg dla ruchu podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wyceni cały zakres robót, który został ujęty w:
•Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr XXVII.2 SIWZ,
•Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr XXX SIWZ;
•Projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr XXXII SIWZ;
Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. Faktura (końcowa) zostanie zapłacona za wykonanie całego zakresu robót i po spełnieniu wymagań określonych w umowie o udzielenie zamówienia.
Szczegółowo sposób i warunki płatności zostały określone w dalszej części SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)
i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
2.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został za pomocą:
•projektu wykonawczego – pkt. XXXII SIWZ;
•specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – pkt. XXXI SIWZ;
•przedmiaru robót – pkt. XXX SIWZ;
3.Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do sprawdzenia w/w dokumentacji.
4.Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
5.Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt. XVIII SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego i określają w szczególności:
•sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp;
•uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań;
•rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
6.Wykonawca składa oświadczenie, że w/w osoby wykonujące niniejsze zamówienie publiczne są zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
7.Każdorazowa zmiana osób objętych oświadczeniem nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia do wiadomości Zamawiającego najpóźniej z chwilą objęcia przez nową osobę pełnionej funkcji dodatkowe oświadczenie w tym przedmiocie).
8.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi zamówieniem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót.
9.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
10.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
11.Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wchodzących w skład Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zaproponowane
w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST.
12.Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom poszczególnych Szczegółowych specyfikacji technicznych wchodzących w skład Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do Umowy.
13.Za zabezpieczenie robót (wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w inny sposób niż przewidział to Zamawiający w swoim projekcie organizacji ruchu oraz oznakowanie na czas prowadzenia robót) – odpowiedzialny jest Wykonawca robót i nie stanowi podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.
14.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia jakości (jeżeli dotyczy).
15.Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Składowa
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
ul. Składowa
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się