Dostawa wyposażenia budynku żłobka w ramach projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niedrzwica Duża”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia budynku żłobka w ramach projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niedrzwica Duża””.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niedrzwica Duża” (nr projektu: RPLU.09.04.00-06-0004/19), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę rolet, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu elektronicznego, sprzętu AGD.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Budynek żłobka zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 2109, 2111/3, obręb Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża.
6. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup wyposażenia wraz z jego dostarczeniem oraz zamontowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, a także montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnego i gotowego do użycia wyposażenia z uwzględnieniem dostosowania go do pomieszczeń, w których będzie użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach (montaż będzie polegał w szczególności na złożeniu, zainstalowaniu, ustawieniu lub powieszeniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia). Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów wyposażenia.
7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wyposażenie musi posiadać deklarację CE – Conformité Européenne lub równoważne, posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania – w języku polskim. Wyposażenie musi posiadać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
8. Zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE, muszą być dopuszczone do użytkowania przez dzieci do lat 3.
9. Wykonawca, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, dokona pomiarów niezbędnych do sprawdzenia poprawności wymiarów rolet podanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Pomiary zostaną wykonane z przedstawicielem Zamawiającego. Z przeprowadzonych pomiarów strony sporządzą protokół określający ostateczne wymiary rolet.
10. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.
11. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach roboczych tj. poniedziałek – piątek,
w godzinach każdorazowo uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.
12. Umowa obejmuje również wszelkie badania dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do oceny ich prawidłowego funkcjonowania, w tym podłączenie i uruchomienie.
13. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych
i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Lubelska 30
Niedrzwica Duża 24-220
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria dekoracyjne
  • Akcesoria meblowe
  • Dywany i wykładziny
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
  • Meble
  • Meble przemysłowe
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń
  • Wyroby sanitarne

» Dane nabywcy

Gmina Niedrzwica Duża
Lubelska 30
Niedrzwica Duża 24-220
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się